Gofalwyr

Residential care_shutterstock_530955898

Mae gofalwr yn unrhyw un o unrhyw oed sy’n darparu cymorth di-dâl i aelodau o’r teulu neu ffrindiau na fyddai’n gallu ymdopi heb y cymorth hwn, ac ni ddylid drysu rhwng gofalwr a gweithiwr gofal neu gynorthwy-ydd gofal sy’n derbyn tâl am ofalu am rywun fel swydd.

Gallech fod yn gofalu am berthynas, rhiant neu ffrind sy’n sâl, yn fregus, yn anabl, â salwch iechyd meddwl neu broblemau cam-drin sylweddau.

Gall bod yn ofalwr ddod a phleser ond gall hefyd effeithio arnoch yn gorfforol ac yn emosiynol.  

Fel Gofalwr, mae gennych hawl i wybodaeth briodol i’ch cynorthwyo yn eich rôl gofalu, a gall hyn gynnwys Asesiad Gofalwr.

Dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (2014) mae gennych hawliau fel Gofalwr.  Mae rhagor o wybodaeth yma: Deall eich hawliau fel gofalwr

Mae Llawlyfr Gofalwyr Cyngor Dinas Casnewydd yn ganllaw i wasanaethau sydd ar gael yng Nghasnewydd a gall fod yn adnodd defnyddiol i Ofalwyr. Os hoffech gael copi wedi ei bostio atoch, cysylltwch â’r Cysylltwyr Cymunedol ar 01633 235650 neu community.connectors@newport.gov.uk

Proses asesu gofalwyr Cyngor Dinas Casnewydd

Canllaw Gofalwyr Cymru i gael ffeithlen asesu

Gwnewch gais am asesiad gofalwr 

Gofal a Chymorth

Caffi Gofalwyr Cyngor Dinas Casnewydd

Galwch heibio i Gaffi Glan yr Afon ar ddydd Iau olaf pob mis am 10am-12pm i gael gwybodaeth a chyngor a chyfle i sgwrsio a chael cymorth gan ofalwyr eraill. Cysylltwch â ni ar 01633 235650 i gael rhagor o fanylion.

Carers Emergency Handbook 

The council’s Carers Emergency Handbook is tool to support planning for emergencies for yourself and the person you care for. Download Carers Emergency Handbook (pdf)

Partneriaeth Gymorth Casnewydd

Yn cynnig cyngor a chymorth am ddim i breswylwyr Casnewydd, yn enwedig gofalwyr, pobl hŷn (gan gynnwys pobl â dementia) a phobl ag anableddau.  

Larymau Crog

Gall y rhain roi tawelwch meddwl i ofalwyr os yw’r person maen nhw’n gofalu amdano yn wynebu risg pan fo ar ei ben ei hun. Gallwch gael mynediad at y gwasanaeth hwn yn breifat ac mae nifer o ddarparwyr i ddewis rhyngddynt. Gall ein partner, Cyngor Sir Fynwy, ddarparu’r gwasanaeth dan drefniant preifat am ffi gosod o £45 a £4 yr wythnos wedi hynny.  Ffoniwch 01633 644 466 neu e-bostiwch careline@monmouthsire.gov.uk i gael rhagor o wybodaeth.

AskSARA

Canllaw hunan-gymorth am ddim sy’n hawdd ei ddefnyddio ac yn rhoi cyngor arbenigol a gwybodaeth am gynnyrch ac offer ar gyfer oedolion hŷn neu blant ac oedolion anabl.

Cysylltwyr Cymunedol  

Yn cynnig cyngor ac yn eich cysylltu â grwpiau a gweithgareddau yn eich ardal chi. 

Ymddiriedolaeth Gofalwyr De-ddwyrain Cymru

Yn hwyluso cynllun grantiau bychain ar ran Cyngor Dinas Casnewydd i roi cymorth ariannol i ofalwyr di-dâl o bob oed. 

Grwpiau Cymorth Gofalwyr yng Nghasnewydd

Yn cynnig cymorth, cyfeillgarwch a gweithgareddau.

Fforwm Cymru Gyfan

Yn cynrychioli barn rhieni a gofalwyr pobl ag anableddau dysgu ar lefel genedlaethol.

Casnewydd Fyw

Yn cynnig gostyngiadau ar bris aelodaeth ar gyfer gofalwyr di-dâl sy’n derbyn lwfans gofalwr.  Mae hyn yn cynnwys y nofio, dosbarthiadau ymarfer corff, chwaraeon raced a sesiynau yn y gampfa.

Gofalwyr ifanc 

Mae gofalwr ifanc yn berson dan 25 oed sy’n gofalu am, neu’n helpu i ofalu am, berthynas drwy wneud gwaith tŷ, siopa, coginio neu ofalu am frodyr a chwiorydd.  

Ewch i wefan gwasanaeth Gofalwyr Ifanc Casnewydd neu wefan  Ofalwyr Ifanc Gwenti gael rhagor o wybodaeth. 

Gwybodaeth Ychwanegol 

TRA112188 29/11/2019