Haf 2020 gofal plant i weithwyr allweddol

February half term image(2)

Dydd Llun 20 Gorffennaf - Dydd Mercher 26 Awst

Gall gweithwyr allweddol sydd eisoes yn defnyddio gofal plant drwy ysgolion ardal y cyngor wneud cais am ofal plant cyfyngedig yn ystod gwyliau’r haf, hyd at uchafswm o bedair wythnos ar gyfer unrhyw un plentyn.

Er nad oes gwarant am unrhyw gais gwnawn ein gorau glas i fodloni’r galw am y ddarpariaeth anstatudol hon.

Ni ddylid gwneud cais am le ar gyfer plant y dylent, yn ôl cyngor y llywodraeth, hunan-ynysu neu ymbellhau’n gymdeithasol. 

Pwy all wneud cais?

 • Rhieni sengl a gyflogir fel gweithwyr allweddol yn ôl y rhestr a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru
 • Pan gyflogir y ddau riant fel gweithwyr allweddol
 • Mae’r naill riant neu’r llall mewn teulu dau riant yn weithiwr allweddol*
 • Mae’n rhaid i'r teulu fyw yn ardal awdurdod lleol Casnewydd

*Dylid gwneud cais am ddarpariaeth gofal plant yn ystod gwyliau’r haf pan fydd pob opsiwn i ofalu am y plentyn gartref wedi’i ddisbyddu yn unig.

Os yw un rhiant mewn teulu dau riant yn weithiwr allweddol, dylid gwneud pob ymdrech i ofalu am y plentyn gartref.

Yn yr un modd, dylai gweithwyr hanfodol sy'n gallu gweithio gartref yn effeithiol wneud hynny.

Plant 2-4 oed: Dydd Llun i ddydd Gwener 8.30am – 3.30pm

Cynigir gofal plant mewn chwe lleoliad ar draws Casnewydd, ac mae cyfanswm o 61 o leoedd ar gael.

 • Millbrook
 • Maesglas
 • Milton
 • Pilgwenlli
 • Ringland
 • Seabreeze

Plant 5-12 oed: Dydd Llun i Ddydd Gwener, 9am - 4pm

Cynigir gofal plant mewn pedwar safle ar draws y ddinas, ac mae cyfanswm o 160 o leoedd i blant ar gael.

 • Ysgol Gynradd Somerton
 • Ysgol Gynradd Millbrook
 • Canolfan Goedwig Plant, Dyffryn
 • Ysgol Uwchradd Llanwern 

Ymgeisio

Gall defnyddwyr presennol gofal plant ysgolion ardal wneud cais am ofal plant dros yr haf o ddydd Iau 2 Gorffennaf - dydd Mawrth 7 Gorffennaf 2020.

Dylai rhieni a gofalwyr cymwys eraill wneud cais rhwng dydd Mercher 8 Gorffennaf - dydd Llun 13 Gorffennaf 2020.

Cyn gwneud cais, dylech fod â’r wybodaeth ganlynol wrth law:

 • Manylion y plentyn
 • Manylion y Rhiant/Gofalwr
 • Dewis lleoliad
 • Dewis o hyd at bedair wythnos pan fydd angen gofal plant
 • Tystysgrif geni’r plentyn i gadarnhau oedran y plentyn
 • Datganiad Treth Gyngor diweddaraf i gadarnhau ei fod yn byw yng Nghasnewydd
 • Tystiolaeth o fod yn weithiwr allweddol, e.e. llythyr gan gyflogwr

Gwneud cais am ofal plant gweithwyr allweddol dros yr haf