Lleisiwch eich barn

Have your say icon

Ymgynghoriadau ar y Gweill  

Strategaeth Hygyrchedd Drafft ar gyfer ysgolion

11 Chwefror - 8 Ebrill 2019

Mae Strategaeth Hygyrchedd Drafft Cyngor Dinas Casnewydd ar gyfer ysgolion yn nodi sut mae’r cyngor yn amcanu gwella hygyrchedd ysgolion ar gyfer disgyblion ag anableddau. 

Ymgynghoriadau diweddar 

Polisi Myndediad at Ysgolion 2020/2021  

Daeth i ben 1 Mawrth 2019

Mae'r cyngor yn ymgynghori ar drefniadau mynediad at ysgolion a fydd yn weithredol o fis Medi 2020. Does dim newidiadau polisi arfaethedig yn rhan o'r ymgynghoriad yma. Lawrlwythwch y Polisi Mynediad at Ysgolion Arfaethedig 2020/2021 (pdf)

Ebostwich unrhyw sylwadau at school.admissions@newport.gov.uk neu ysgrifennwch at Rheolwr Mynediad at Ysgolion, Gwasanaehau Addysg, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd  NP20 4UR 

Gatio Arcêd y Farchnad dros nos

Daeth i ben ar 27 Chwefror 2019 

Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus yn gynnar yn 2018, mae’r cynnig i osod gatiau i gau Arcêd y Farchnad yng Nghasnewydd dros nos er mwyn mynd i’r afael â phroblemau ymddygiad gwrthgymdeithasol wedi ei ddatblygu ymhellach gyda pherchnogion a meddianwyr busnesau’r arcêd.  

Cyngor Dinas Casnewydd Cyllideb 2019/2020

Daeth i ben ar 30/01/2019

Mae Cabinet Cyngor Dinas Casnewydd wedi ystyried cyllideb ddrafft ar gyfer 2019-20 a sut gallai gwasanaethau gael eu cynnig o fewn yr adnoddau sydd ar gael.

Cyngor Dinas Casnewydd 

Daeth i ben ar 9 Rhagfyr 2018

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn darparu mwy na 800 o wasanaethau i fwy na 151,000 o bobl sy’n byw mewn mwy na 65,000 o gartrefi. 

Gwastraff ac ailgylchu yng Nghasnewydd

Ar gau 23 Tachwedd 2018

Gellid ailgylchu bron i 60% o’r gwastraff a deflir yn ein biniau olwynion, mae hyn yn golygu y llynedd y cafodd 16,000 tunnell o ailgylchu ei daflu, gan wastraffu mwy na £1 miliwn o’ch arian. Roeddem am ddysgu sut mae preswylwyr yn ailgylchu eu gwastraff.  

Cysylltu â’r cyngor

Daeth i ben ar 12 Tachwedd 2018

Sut y mae’n gwell gennych gysylltu â'r cyngor? Fyddai’n well gennych wneud cais, adrodd a thalu am wasanaethau’r cyngor ar y wefan neu app, neu ffonio, e-bostio neu ddweud wyneb yn wyneb?

Sefydlu Uned Adnoddau Dysgu yn Ysgol Gynradd Lodge Hill

Daeth i ben ar 16 Hydref 2018

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn ymgynghori ar y cynnig i:

Sefydlu Uned Adnoddau Dysgu generig 10 lle ar gyfer disgyblion rhwng 4 ac 11 oed ag anghenion dysgu ychwanegol yn Ysgol Gynradd Lodge Hill Caerllion a fydd yn weithredol o fis Ebrill 2019.

Teithio llesol

Daeth i ben 5 Hydref 2018 

Rydym yn cynnig ychwanegu llwybrau cysylltu o gwmpas yr orsaf drên a chanol y ddinas yn ffurfiol i’r Map Rhwydwaith Integredig....

Cynllun Gwella Hawl Tramwy

Daeth i ben ar 28 Medi 2018

Caiff Cynllun Gwella Hawl Tramwy (CGHT) cyfredol Casnewydd ei adolygu a’i ddiweddaru i reoli a gwella mynediad i rwydwaith hawliau tramwy Casnewydd dros y ddeng mlynedd nesaf.

Diolch am rannu eich barn

TRA92001 05/10/2018