Tystysgrifau

I gael copi ardystiedig o dystysgrif geni, marwolaeth neu briodas pan ddigwyddodd y digwyddiad yn ardal Casnewydd, gwnewch gais i Swyddfa Gofrestru Casnewydd

Gwnewch gais mewn person neu drwy lawrlwytho’r ffurflen gais berthnasol:

Cais am gopi o dystysgrif Geni (pdf)

Cais am gopi o dystysgrif Priodas (pdf)

Cais am gopi o dystysgrif Marwolaeth (pdf)

Archebu ar y ffôn  

Caiff tystysgrifau eu postio drwy bost dosbarth cyntaf y bydd angen rhoi llofnod wrth eu derbyn, ond ni allwn warantu amseroedd danfon.

Gellir archebu tystysgrifau i’w cael ar yr un diwrnod a thalu amdanynt gyda cherdyn credyd neu ddebyd ar y ffôn gyda chost o £22 fesul tystysgrif. 

Cymerir manylion a rhoddir rhif cyswllt pan fo’r cofnod wedi’i olrhain.

Cymerir taliad ar ôl i’r cofnod gael ei olrhain a’i gadarnhau. 

Caiff y dystysgrif ei chyhoeddi a’i hanfon atoch trwy bost dosbarthiad cofnodedig dosbarth cyntaf.

Gellir archebu a chyhoeddi ceisiadau gwasanaeth rheolaidd a gyhoeddir bum diwrnod gwaith ar ôl derbyn y cais ar ôl talu (a gymerir ar ôl pum diwrnod gwaith) gyda cherdyn credyd neu ddebyd, dros y ffôn, am gost o £15 y dystysgrif.

Gwasanaeth yr un diwrnod

Ar gyfer gwasanaeth yr un diwrnod, rhaid derbyn eich cais cyn 3.15pm.

Mae’r gwasanaeth hwn yn costio £17 y dystysgrif y gellir ei dalu gydag arian parod neu gerdyn credyd neu ddebyd.

Gwasanaeth arferol

Gallwch fynd i’r Swyddfa Gofrestru yn ystod oriau agor – nid oes angen apwyntiad – i gwblhau ffurflen gais, gan ddychwelyd ar ôl pum diwrnod gwaith i dalu £10 am y dystysgrif gydag arian neu gerdyn debyd a chredyd a’i chasglu. 

Ni chaiff y dystysgrif ei rhoi nes y caiff taliad ei dderbyn, a gallai fod angen i chi aros i’r dystysgrif gael ei hysgrifennu.

Os hoffech i’r dystysgrif gael ei phostio atoch drwy bost dosbarth cyntaf y bydd angen llofnod i’w derbyn, gallwch adael siec neu archeb bost am £13 (nid ydym yn derbyn sieciau trydydd parti) a chaiff y dystysgrif ei hanfon atoch ar ôl pum diwrnod gwaith.

Gallwch brynu pedair tystysgrif ychwanegol am £10 yr un yn y ffordd hon.

Ceisiadau drwy’r post

Lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen gais berthnasol (gweler y dolenni uchod) neu ei hanfon atom gyda siec neu archeb bost am £13 ar gyfer ein gwasanaeth arferol (cyhoeddir ar ôl pum diwrnod gwaith) neu £20 (cyhoeddi ar yr un diwrnod).

Rhaid i’r siec neu archeb bost fod yn daladwy i 'Cyngor Dinas Casnewydd’, nid ydym yn derbyn sieciau trydydd parti.

Peidiwch ag anfon amlen â chyfeiriad a stamp arni.  

Gallwch ofyn am bedair tystysgrif ychwanegol am £10 yr un yn y ffordd hon.

Ceisiadau o dramor

I gael copi ardystiedig o dystysgrif geni, marwolaeth neu briodas pan ddigwyddodd y digwyddiad yn ardal Casnewydd, e-bostiwch fanylion i registrar@newport.gov.uk gan ffonio ein swyddfa (rhwng 9am a 3pm) ar ôl pum diwrnod gwaith.

Mae’r gwasanaeth yn costio £20 a chaiff y dystysgrif ei chyhoeddi a’i hanfon atoch trwy bost Rhyngwladol y bydd angen llofnod i'w derbyn ar ôl cael taliad.

NEU

Anfonwch y ffurflen gais berthnasol wedi ei chwblhau ynghyd â siec o gyfrif clirio banc yn y DU (sylwer nad ydym yn derbyn sieciau trydydd parti) neu archeb bost am £20 wedi ei thalu i Cyngor Dinas Casnewydd.

Caiff y dystysgrif ei chyhoeddi a’i hanfon atoch trwy bost Rhyngwladol y bydd angen llofnod i'w derbyn ar ôl cael taliad. 

Gallwch brynu pedair tystysgrif ychwanegol am £10 yr un yn y ffyrdd hyn.

Sylwer nad ydym yn derbyn cyfrifoldeb dros golli.

Ffioedd

Darllen mwy am ffioedd y gwasanaeth cofrestru.

Cysylltu

Manylion cyswllt Swyddfa Gofrestru Casnewydd 

TRA95453 27/12/2018