Seremonïau dinasyddiaeth

Pan fyddwch yn gwneud cais i'r Swyddfa Gartref am Ddinasyddiaeth Brydeinig, bydd y Swyddfa Gartref yn anfon llythyr atoch yn eich cynghori i gysylltu â'ch Swyddfa Gofrestru i drefnu seremoni.

Ar yr un pryd, bydd y Swyddfa Gartref yn anfon eich tystysgrif dinasyddiaeth i Swyddfa Gofrestru Casnewydd.

Pan fyddwch yn cysylltu â ni, byddwn yn trafod eich opsiynau ar gyfer y seremoni:

Seremonïau grŵp

Fe'u cynhelir yn fisol ar ddyddiadau wedi'u trefnu o flaen llaw yn y Ganolfan Ddinesig. Caiff y rhain eu cynnal gan y Cofrestrydd Arolygol (neu ddirprwy) a bydd yr Arglwydd Raglaw (neu ddirprwy) yn bresennol, yn Cynrychioli EM y Frenhines a Maer Casnewydd.

Caiff lluniaeth ysgafn ei weini a bydd cyfle am ffotograffau.

Gall 2 westai ar y mwyaf ddod gyda chi ac nid oes ffi, gan fod y seremoni hon wedi'i chynnwys yn eich cais i'r Swyddfa Gartref.

Seremonïau unigol

Cynhelir seremonïau unigol yn y Swyddfa Gofrestru dan arweiniad y Cofrestrydd Arolygol (neu ddirprwy).

Gallwch wahodd uchafswm o 70 o westeion.

Darllenwch fanylion y ffi ar gyfer y seremoni ddinasyddiaeth hon. 

Y seremoni

Pan fyddwch yn cyrraedd, bydd cerdyn yn cael ei roi i chi sy'n cynnwys y geiriau y mae'n rhaid i chi eu hadrodd yn ystod y seremoni.

Ar ôl gair o groeso, bydd y Cofrestrydd Arolygol yn gofyn i chi dyngu llw teyrngarwch i'r Frenhines ac addo teyrngarwch i'r Deyrnas Unedig gan ddefnyddio'r geiriau ar y cerdyn a roddwyd i chi.

Os ydych wedi dewis tyngu'r llw gerbron Duw, dylech ddod â'ch llyfr sanctaidd gyda chi.

Gofynnir i chi lofnodi'r Cofnod Dinesig o'ch seremoni a chewch eich Tystysgrif Dinasyddiaeth gan y Swyddfa Gartref. Daw'r seremoni i ben gyda'r anthem genedlaethol.

Mae croeso i westeion wisgo gwisg genedlaethol.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Swyddfa Gofrestru Casnewydd.

Ymarfer ar-lein am ddim

Gall trigolion Casnewydd sy'n ymarfer ar gyfer y prawf Dinasyddiaeth Brydeinig neu Fywyd yn y Deyrnas Unedig ymarfer y prawf ar-lein yn rhad ac am ddim trwy Lyfrgelloedd Casnewydd.

Gall cwsmeriaid y llyfrgelloedd alw heibio i unrhyw lyfrgell yng Nghasnewydd i fynd at fersiwn ar-lein o'r deunyddiau astudio swyddogol diweddaraf, ynghyd â channoedd o gwestiynau ymarfer sydd yn yr un fformat â'r prawf swyddogol, yn rhad ac am ddim.