Ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg ac adleoli ysgol gynradd Pillgwnelli

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn ymgynghori ar y cynnig canlynol:

  • Sefydlu ysgol gynradd egin cyfrwng Cymraeg ar safle gwag hen Ysgol Fabanod Caerleon Lodge Hill o fis Medi 2020
  • Adleoli Ysgol Gynradd Pillgwenlli o’r safle presennol i adeilad wedi ei adeiladu o’r newydd ar ddatblygiad Whiteheads, gan gynyddu lleoedd disgyblion prif ffrwd o 546 i 630 a lleoedd ei Chanolfan Adnoddau Dysgu (CAD) o 10 i 20 o Ionawr 2022
  • Wedyn, trosglwyddo’r ysgol egin i leoliad parhaol ar safle presennol Ysgol Gynradd Pillgwenlli bresennol o fis Medi 2022

Lawrlwythwch yr Adroddiad i'r Aelod Cabinet dros Addysg a Sgiliau (pdf)

Lawrlwythwch yr Atodlen Benderfynu (pdf)

Lawrlwythwch yr Asesiad o Degwch ac Effaith ar Gydraddoldeb (pdf)

Ymgynghoriad

Daith i ben Gwener 13 Medi 2019

Mae’r broses ymgynghori yn gyfle i bobl ddysgu am y cynnig, gofyn cwestiynau a gwneud sylwadau a gaiff eu recordio a’u crynhoi mewn adroddiad ymgynghori.

Bydd yr adroddiad yn cael ei gyhoeddi yma ac yn cael ei ystyried pan fydd y cyngor yn penderfynu ar y camau nesaf.

Lawrlwythwch y ddogfen ymgynghori ffurfiol lawn (pdf)

Lawrlwythwch fersiwn gryno’r ddogfen ymgynghori (pdf) 

Cyfrwng Cymraeg 4 ac Ysgol Pilgwenlli

Cynhelir sesiynau galw heibio lle gall pobl y mae’r cynnig yn effeithio arnynt yn fwyaf uniongyrchol gwrdd â swyddogion y Cyngor a fydd ar gael i esbonio’r cynigion ac ateb unrhyw gwestiynau.

Ble? 

Pryd? 

Cyfieithu fydd ar gael 

Ysgol Gynradd Caerleon Lodge Hill, Roman Way, Caerllion NP18 3BY

5 Medi 2019, 3.45pm-5.30pm

 

Cymraeg

Ysgol Gyfun Gwent Is Coed, Duffryn Way, NP10 8BX

12 Medi 2019, 8.30am-10am

Cymraeg

Ni chaiff unrhyw ymatebion negyddol a wneir yn ystod y cyfnod ymgynghori hwn eu hystyried yn wrthwynebiadau ond yn hytrach yn sylwadau croes. 

Dim ond ar ôl cyhoeddi hysbysiad statudol, sef ail gam y cynnig, y gellir cofrestru gwrthwynebiadau.

Daith i ben 13 Medi 2019

Adroddiad Ymgynghori

Lawrlwythwch yr adroddiad ymgynghori (pdf) sy’n crynhoi’r broses ymgynghori ac ymgysylltu, sylwadau a ddaeth i law ac ymateb y cyngor i’r rhain

Beth sy’n digwydd nesaf? 

Pan ddaw’r cyfnod ymgynghori i ben caiff adroddiad ymgynghori ei baratoi yn crynhoi’r broses ymgynghori ac ymgysylltu, y sylwadau a dderbyniwyd ac ymateb y cyngor i’r sylwadau hyn.

Yna bydd Arweinydd y Cyngor yn ystyried y safbwyntiau a fynegwyd ac yn penderfynu a ddylid parhau â’r cynnig ai peidio.

Os penderfynir parhau, bydd hysbysiad statudol yn cael ei gyhoeddi.

Bydd y cyfnod hysbysu statudol yn para 28 diwrnod o'r dyddiad cyhoeddi, ac mae’n galluogi pobl i fynegi eu barn o ran cefnogi neu wrthwynebu'r cynigion.

Os na dderbynnir unrhyw wrthwynebiadau ar ôl cyhoeddi'r cynnig statudol, bydd Arweinydd y Cyngor yn gwneud y penderfyniad terfynol o ran a ddylid parhau ai peidio. 

TRA104679