Derbyn i ysgol gynradd

Schools

Gall plant ddechrau ysgol yn y mis Medi ar ôl eu pen-blwydd yn bedair oed.

Caiff rhieni ohirio’r penderfyniad i’w derbyn i’r ysgol tan y tymor yn dilyn pen-blwydd y plentyn yn bump oed a chaiff y lle ei gadw iddo.  

Fodd bynnag, ni ellir oedi dechrau’r ysgol ar ôl dechrau’r tymor wedi pen-blwydd y plentyn yn bump oed neu tan ar ôl y flwyddyn ysgol y mae’r cais wedi’i wneud ar ei chyfer.

Cyn penderfynu p’un a ydych yn dymuno gohirio dyddiad dechrau ysgol eich plentyn, dylech gysylltu â’r ysgol(ion) o’ch dewis i egluro sut y maent yn gofalu am y plant ieuengaf yn y Dosbarth Derbyn a sut y diwallir anghenion y plant hyn wrth iddynt symud drwy ddosbarthiadau blwyddyn yr ysgol.

Ceisiadau am Ddosbarth Derbyn ar gyfer mis Medi 2019

A anwyd eich plentyn rhwng 1 Medi 2014 a 31 Awst 2015?

Os felly, cewch wneud cais am le mewn dosbarth derbyn ers mis Medi 2019 rhwng 5 Tachwedd 2018 a 14 Ionawr 2019.

Cyhoeddir y penderfyniadau ar 16 Ebrill 2019.

Dylech gysylltu ag ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir (crefyddol) yn uniongyrchol i gael ffurflen gais.

Cofiwch: ni fydd y system derbyniadau ar-lein ar gael ddydd Mawrth 18 a dydd Mercher 19 Rhagfyr 2018 er mwyn gwneud gwaith cynnal a chadw hanfodol, ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.

Dylai plant sy’n mynychu ysgol feithrin gymunedol yng Nghasnewydd fod wedi cael llythyr yn egluro’r broses gwneud cais.

Nid oes angen rhif adnabod defnyddiwr i wneud cais ar-lein, dewiswch ‘dim Rhif Adnabod Defnyddiwr’ pan ofynnir i chi.

Bydd gwneud cais ar-lein yn sicrhau y derbynnir eich cais erbyn y dyddiad cau ac y gallwch weld eich penderfyniad ar ddyddiad y cynnig.

Mae mynediad at y rhyngrwyd ar gael am ddim yn Llyfrgelloedd Casnewydd os nad oes gennych fynediad gartref.

Fel arall lawrlwythwch ffurflen gais Medi 2019 (pdf)

Ysgolion Cyfrwng Cymraeg

Os yw’n well gennych ddewis ysgol gyfrwng Cymraeg, nodwch hyn ar y ffurflen.

Darllenwch am Addysg gyfrwng Cymraeg yng Nghasnewydd

Ceisiadau Yn Ystod y Flwyddyn

Darllenwch sut i wneud cais yn ystod y flwyddyn y tu allan i’r rownd derbyniadau arferol a’i gyflwyno.

Meini prawf  derbyn i’r ysgol pan fo mwy o geisiadau na lleoedd mewn Ysgolion Cynradd

Pan fo mwy o geisiadau ar gyfer ysgol benodol na nifer y lleoedd ar gael, bydd y meini prawf canlynol yn gymwys er mwyn penderfynu pa blant y dylid eu derbyn. 

Pan fo ysgol yn cael ei henwi mewn datganiad o Anghenion Addysgol Arbennig, mae dyletswydd arnom i dderbyn y plentyn i’r ysgol honno cyn defnyddio’r meini prawf gordanysgrifio yn erbyn y ceisiadau a gafwyd.

Bydd hyn yn lleihau nifer y lleoedd sydd ar gael i ymgeiswyr eraill.

Os yw cyfanswm y ceisiadau am dderbyn i’r ysgol yn fwy na nifer y lleoedd, defnyddir y drefn ganlynol o flaenoriaeth i ddyrannu’r lleoedd sydd ar gael:

  1. Plant sy'n Derbyn Gofal (plant mewn gofal cyhoeddus) a phlant a arferai dderbyn gofal.
  2. Disgyblion sy’n byw yn y dalgylch ac yn gwneud cais ar sail feddygol neu wedi eu lleoli ar y Gofrestr Amddiffyn Plant ac wedi eu hargymell gan y gwasanaethau cymdeithasol
  3. Disgyblion sy’n byw yn y dalgylch ond gyda brodyr a chwiorydd perthnasol
  4. Disgyblion sy’n byw yn y dalgylch
  5. Disgyblion sy’n byw y tu allan i’r dalgylch ac yn gwneud cais ar sail feddygol neu wedi eu lleoli ar y Gofrestr Amddiffyn Plant ac wedi eu hargymell gan y gwasanaethau cymdeithasol
  6. Disgyblion sy’n byw y tu allan i’r dalgylch ond gyda brodyr a chwiorydd perthnasol
  7. Disgyblion sy’n byw y tu allan i’r dalgylch.

Ar ôl ystyried y categorïau uchod, neu os yw nifer y ceisiadau mewn unrhyw un o’r categorïau uchod yn uwch na’r nifer o dderbyniadau a gyhoeddir, rhoddir blaenoriaeth i’r rheiny sy’n byw’n agosaf i’r ysgol o’u dewis. 

Cyswllt

E-bostiwch school.admissions@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 656656

TRA95154 13/12/2018