Derbyn i ysgol gynradd

Schools

Gall plant ddechrau’r ysgol (dosbarth derbyn) yn y mis Medi ar ôl eu pen-blwydd yn bedair oed a rhaid gwneud cais i bob plentyn sydd am gael lle mewn dosbarth derbyn.

Caiff rhieni ohirio’r derbyn tan y tymor yn dilyn pen-blwydd y plentyn yn bump oed a chaiff y lle ei gadw iddo.   

Fodd bynnag, ni ellir oedi’r derbyn ar ôl dechrau’r tymor wedi pen-blwydd y plentyn yn bump oed neu tan ar ôl y flwyddyn ysgol y mae’r cais wedi’i wneud ar ei chyfer.

Cyn penderfynu p’un a ydych yn dymuno gohirio dyddiad dechrau ysgol eich plentyn, dylech gysylltu â’r ysgol(ion) o’ch dewis i gael eglurhad o sut maent yn gofalu am y plant ieuengaf yn y Dosbarth Derbyn a sut y diwallir anghenion y plant hyn wrth iddynt symud drwy’r ysgol.

Ceisiadau am lefydd Dosbarth Derbyn fis Medi 2020 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 15 Ionawr 2020.  Offer decisions were published 16 Ebrill 2020.

View the latest reception admission summary (pdf)

Er mwyn gwneud cais hwyr argraffwch a chwblhewch y ffurflen gais ysgol dderbyn (pdf) 

Dylech gysylltu ag ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir (ffydd) am eu ffurflen gais hwy.

Lawrlwythwch y polisi derbyn i ysgolion 2020/2021 (pdf)

Darllenwch am ddalgylchoedd Casnewydd. 

Wrth wneud cais gofynnir i chi gadarnhau eich dewisiadau ysgol.

Nid yw mynegi dewis yn sicrhau lle yn yr ysgol a ffefrir gennych ond bydd yn rhoi blaenoriaeth i'ch plentyn dros rieni nad ydynt wedi ei nodi fel eu hysgol ddewisol.

Os nad ydych yn mynegi dewis, neu’n cyflwyno’ch cais ar ôl y dyddiad cau, bydd yn llai tebygol y caiff eich plentyn fynychu’r ysgol o’ch dewis.

Ysgolion Gymraeg newydd arfaethedig

Cynigir sefydlu egin ysgol gynradd Gymraeg newydd o fis Medi 2020 yn hen Ysgol y Babanod Lodge Hill Caerllion, fel egin ysgol i ddechrau gyda darpariaeth ar gyfer disgyblion meithrinfa a dosbarth derbyn yn unig. 

Caewyd yr ymgynghoriad ar y cynnig hwn ar 13 Medi 2019 ac fe gaiff adroddiad ymgynghoriad, a fydd yn cynnwys argymhellion ar y camau nesaf, ei gyhoeddi cyn hir.

Felly er nad yw’r cyngor ar hyn o bryd yn gallu gwarantu y bydd yr ysgol yn agor fel ag a fwriadwyd ym mis Medi 2020, gall rhieni nodi’r ysgol arfaethedig fel dewis. 

Fe’ch cynghorir hefyd i ddewis dewisiadau eraill o blith ysgolion sydd yn bodoli y gellir eu gweld yn y Polisi Derbyn i Ysgolion 2020/21 (pdf).

Os bydd oedi ar agor yr ysgol gynradd newydd, caiff eich ail ddewis ei ystyried.  

Darllenwch fwy am yr ysgol gynradd Gymraeg newydd arfaethedig 

E-bostiwch school.admissions@newport.gov.uk neu ffoniwch y tîm derbyn i ysgolion ar (01633) 656656 gydag unrhyw ymholiadau.   

Neu argraffwch a chwblhau ffurflen gais ysgol dosbarth derbyn (pdf) 

Cysylltwch ag ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir (ffydd) am eu ffurflen gais hwy.

Lawrlwythwch y polisi derbyn i ysgolion 2020/2021 (pdf)

Darllenwch am dalgylchoedd Casnewydd. 

Wrth wneud cais gofynnir i chi gadarnhau eich dewisiadau ysgol.

Nid yw mynegi dewis yn sicrhau lle yn yr ysgol a ffefrir gennych ond bydd yn rhoi blaenoriaeth i'ch plentyn dros rieni nad ydynt wedi ei nodi fel eu hysgol ddewisol.

Os nad ydych yn mynegi dewis, neu’n cyflwyno’ch cais ar ôl y dyddiad cau, bydd yn llai tebygol y caiff eich plentyn fynychu yr ysgol o’ch dewis.

Meini prawf gordanysgrifio ar gyfer derbyn i ysgolion cynradd

Os yw nifer y ceisiadau am le mewn ysgol yn llai na nifer y lleoedd sydd ar gael neu’n gyfartal iddo, caiff yr holl ymgeiswyr eu derbyn. Fodd bynnag, pan fo mwy o geisiadau na nifer y lleoedd sydd ar gael, bydd y Meini Prawf Gordanysgrifio canlynol yn gymwys er mwyn penderfynu pa blant y dylid eu derbyn. 

Lle enwir ysgol mewn datganiad o Anghenion Addysgol Arbennig, mae dyletswydd ar y Cyngor i dderbyn y plentyn i’r ysgol cyn defnyddio’r Meini Prawf Gordanysgrifio yn erbyn y ceisiadau a gafwyd. Bydd hyn yn lleihau nifer y lleoedd sydd ar gael i ymgeiswyr eraill.

Os yw cyfanswm y ceisiadau i dderbyn i ysgol yn fwy na nifer y lleoedd, defnyddir y drefn ganlynol o flaenoriaeth i ddyrannu’r lleoedd sydd ar gael:

  1. Plant sy'n Derbyn Gofal (plant mewn gofal cyhoeddus) a phlant a arferai dderbyn gofal.
  2. Disgyblion sy’n byw yn y dalgylch ac yn gwneud cais ar sail feddygol neu sydd wedi eu lleoli ar y Gofrestr Amddiffyn Plant ac wedi eu hargymell gan y gwasanaethau cymdeithasol
  3. Disgyblion sy’n byw yn y dalgylch ond gyda brodyr a chwiorydd perthnasol
  4. Disgyblion sy’n byw yn y dalgylch
  5. Disgyblion sy’n byw y tu allan i’r dalgylch ac yn gwneud cais ar sail feddygol neu sydd wedi eu lleoli ar y Gofrestr Amddiffyn Plant ac wedi eu hargymell gan y gwasanaethau cymdeithasol
  6. Disgyblion sy’n byw y tu allan i’r dalgylch ond gyda brodyr a chwiorydd perthnasol
  7. Disgyblion sy’n byw y tu allan i’r dalgylch.

Ar ôl ystyried y categorïau uchod, neu os yw nifer y ceisiadau mewn unrhyw un o’r categorïau uchod yn uwch na’r nifer o dderbyniadau a gyhoeddir, rhoddir blaenoriaeth i’r rheiny sy’n byw agosaf i’r ysgol o’u dewis. 

Os nodwch fwy nag un ysgol, ystyrir eich holl ddewisiadau’n gyfartal a chynigir lle yn yr ysgol a ffefrir gennych fwyaf ar yr amod bod lle ar gael.

Cysylltu 

E-bostiwch  school.admissions@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 656656  

TRA114203 16/01/2019