Derbyn i ysgol uwchradd

school-children-in-class-1

Mae plant yn trosglwyddo o ysgol gynradd i ysgol uwchradd (Blwyddyn 7) ar ddechrau’r flwyddyn ysgol pan fyddant yn dathlu eu pen-blwydd yn 12 oed. 

Rhaid gwneud cais i bob plentyn y mae angen lle mewn ysgol uwchradd arno.

Nid yw mynychu ysgol gynradd yn warant y caiff plentyn ei dderbyn ac ni fydd yn rhoi mantais i gais plentyn am le mewn ysgol uwchradd.

Ceisiadau ar gyfer Blwyddyn 7 ym mis Medi 2020

Applications for a September 2020 secondary school place for children born between 1 September 2008 and 31 August 2009 closed 27 November 2019.

Decisions will be issued 2 March 2020.

Make a late application by printing and completing a paper secondary school application form (pdf)

You should contact voluntary aided (faith) schools for their application form.

Download the school admissions policy 2020/2021 (pdf)

Read about catchment areas in Newport. 

When making your application you will be asked to confirm your school preferences.

Expressing a preference does not guarantee admission to your chosen school but it will give your child priority over children whose parents have not expressed a preference for it.

If you do not express a preference, or you submit your application after the closing date it will be less likely that your child will be able to attend the school of your choice.

Meini prawf gordanysgrifio ar gyfer derbyn i ysgolion uwchradd

Os yw nifer y ceisiadau am le mewn ysgol yn llai na nifer y lleoedd sydd ar gael neu’n gyfartal iddo, caiff yr holl ymgeiswyr eu derbyn.

Fodd bynnag, pan fo mwy o geisiadau na nifer y lleoedd sydd ar gael, bydd y Meini Prawf Gordanysgrifio canlynol yn gymwys er mwyn penderfynu pa blant y dylid eu derbyn. 

Lle enwir ysgol mewn datganiad o Anghenion Addysgol Arbennig, mae dyletswydd ar y Cyngor i dderbyn y plentyn i’r ysgol cyn defnyddio’r Meini Prawf Gordanysgrifio yn erbyn y ceisiadau a gafwyd.

Bydd hyn yn lleihau nifer y lleoedd sydd ar gael i ymgeiswyr eraill.

Os yw cyfanswm y ceisiadau i dderbyn i ysgol yn fwy na nifer y lleoedd, defnyddir y drefn ganlynol o flaenoriaeth i ddyrannu’r lleoedd sydd ar gael:

  1. Plant sy'n Derbyn Gofal (plant mewn gofal cyhoeddus) a phlant a arferai dderbyn gofal.
  2. Disgyblion sy’n byw yn y dalgylch ac sy’n gwneud cais ar sail feddygol neu sydd wedi’u rhoi ar y Gofrestr Amddiffyn Plant a’u hargymell gan y gwasanaethau cymdeithasol
  3. Disgyblion sy’n byw yn y dalgylch ond gyda brodyr a chwiorydd perthnasol
  4. Disgyblion sy’n byw yn y dalgylch
  5. Disgyblion sy’n byw y tu allan i’r dalgylch ac yn gwneud cais ar sail feddygol neu sydd wedi eu lleoli ar y Gofrestr Amddiffyn Plant ac wedi eu hargymell gan y gwasanaethau cymdeithasol
  6. Disgyblion sy’n byw y tu allan i’r dalgylch ond gyda brodyr a chwiorydd perthnasol
  7. Disgyblion sy’n byw y tu allan i’r dalgylch

Ar ôl ystyried y categorïau uchod, neu os yw nifer y ceisiadau mewn unrhyw un o’r categorïau uchod yn uwch na'r nifer derbyn cyhoeddedig, rhoddir blaenoriaeth i’r rhai hynny sy’n byw agosaf at yr ysgol ddewis. 

Os nodwch fwy nag un ysgol a ffefrir, ystyrir eich holl ddewisiadau’n gyfartal a chynigir lle yn yr ysgol a ffefrir gennych fwyaf ar yr amod bod lle ar gael.

Cysylltu 

E-bostiwch school.admissions@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 656656

TRA97313 07/02/2019