Gorfodi Parcio Sifil

Cllr Roger Jeavons Paul Jones and contractor pic use

Mae Gorfodi Parcio Sifil (GPS) yn golygu y bydd Cyngor Dinas Casnewydd yn cymryd y rhan fwyaf o’r gwaith o orfodi parcio ar y stryd gan Heddlu Gwent o 1 Gorffennaf 2019.

Tan hynny, bydd Heddlu Gwent yn parhau i fod yn gyfrifol am orfodi parcio.

Gweler y Gorfodi Parcio Sifil (pdf)

Rheolau parcio

Nid oes unrhyw newidiadau i reoliadau parcio fel y nodir yn Rheolau'r Ffordd Fawr.

Os ydych wedi parcio rhywle yn y gorffennol yn groes i’r rheoliadau parcio ac yn parhau i barcio yno gallech dderbyn Hysbysiad Tâl Cosb wrth i’n Swyddogion Gorfodi Sifil ddechrau patrolio.

Darllen am y ddarpariaeth barcio yng Nghasnewydd

Swyddogion Gorfodi Sifil

O 1 Gorffennaf 2019 bydd tîm newydd o Swyddogion Gorfodi Sifil, wedi’u cyflogi gan y Cyngor, yn patrolio’r ddinas.

Bydd y swyddogion hyn yn gallu gorfodi’r holl gyfyngiadau sy’n gysylltiedig â pharcio ar y briffordd gyhoeddus os yw cerbyd wedi’i barcio’n anghyfreithlon, gan gynnwys:

  • parcio ar linellau melyn
  • parcio’n hwy nag a ganiateir mewn mannau parcio
  • parcio o flaen cyrbau isel
  • Parcio ymhellach na 50cm o ymyl y cwrbyn

Caiff unrhyw docyn parcio (Hysbysiad Tâl Cosb) ei gyhoeddi gan Swyddogion Gorfodi Sifil yn lle’r heddlu.

Bydd cyfyngiadau traffig eraill yn parhau i gael eu gorfodi gan Heddlu Gwent, gan gynnwys troseddau traffig sy’n symud, parcio peryglus ac ati. 

Nid yw Cyngor Dinas Casnewydd yn bwriadu cyflwyno clampio neu symud cerbydau ar yr adeg hon.

Hysbysiadau Tâl Cosb

Bydd y ddirwy naill ai’n £70,  £35 os caiff ei thalu o fewn 14 diwrnod,  £50 am droseddau parcio llai difrifol, £25 os yw’n cael ei thalu o fewn 14 diwrnod. 

Yn unol â deddfwriaeth, rhaid i’r arian sy’n dod o Hysbysiadau Tâl Cosb gael ei ddefnyddio i dalu am weithredu’r gwasanaeth gorfodi, gydag unrhyw arian dros ben yn cael ei fuddsoddi mewn projectau gwella traffig.

Ni fydd gan Swyddogion Gorfodi Sifil dargedau i gyflwyno nifer penodol o HTCau.

Gellir talu HTC drwy’r ffyrdd canlynol:

Y Broses Apelio

Os ydych am herio Hysbysiad Tâl Cosb, dilynwch y cyfarwyddiadau ar gefn yr hysbysiad a chyflwyno her ysgrifenedig o fewn 14 diwrnod i’r dyddiad cyhoeddi.

Os caiff eich her ei wrthod, caiff y gyfradd ostyngedig ei hailddechrau am 14 diwrnod arall.

Peidiwch ag anwybyddu Hysbysiad Tâl Cosb gan y bydd y tâl yn cynyddu os na chaiff ei dalu neu os na chaiff her ei chyflwyno.

Gallai unrhyw oedi pellach arwain at gamau gweithredu gan asiantau gorfodi (beilïod), gyda’u costau’n cael eu hychwanegu at y ddyled sifil.

Lawrlwytho Cwestiynau Cyffredin am Barcio Sifil (pdf)

Cynlluniau parcio i breswylwyr

Ni fydd cynlluniau parcio i breswylwyr yn newid oherwydd GPS.

Darllen am gynlluniau parcio i breswylwyr Casnewydd

Bydd parcio mewn man parcio i breswylwyr heb arddangos trwydded ddilys yn parhau i fod yn drosedd parcio ar ôl cyflwyno GPS a gallai arwain at gyflwyno HTC.

Deiliaid Bathodyn Glas

Ni fydd GPS yn newid rheolau parcio ar gyfer deiliaid bathodyn glas

Gall deiliaid bathodyn glas barhau i gael HTC am droseddau parcio penodol, darllenwch y llyfryn canllaw a gyhoeddwyd gyda’ch bathodyn glas i gael manylion. 

Darllen am barcio anabl yng Nghasnewydd

Hysbysiadau peifatrwydd

Civil Parking Enforcement Privacy Notice (pdf)

Civil Parking Enforcement Use of Body Cameras Privacy Notice (pdf) 

TRA101830 08/05/2019