Gostyngiadau mewn ardrethi

Griffin-Island

Eiddo gwag

Gall fod yn rhaid i berchenogion eiddo annomestig gwag dalu trethi eiddo gwag sy'n 100 y cant o'r rhwymedigaeth arferol.

Bydd y rhwymedigaeth yn dechrau ar ôl i'r eiddo fod yn wag am 3 mis, neu yn achos ffatrïoedd a warysau gwag, ar ôl 6 mis.

Mae rhai mathau o eiddo wedi'u heithrio o drethi eiddo gwag, gan gynnwys:

 • y cyfnod eithrio cychwynnol o 3 neu 6 mis
 • adeiladau rhestredig
 • eiddo sydd wedi'i atal rhag cael ei feddiannu yn ôl y gyfraith
 • eiddo â gwerth ardrethol islaw £2,200 o 01/04/2008 ymlaen
 • eiddo â gwerth ardrethol islaw £15,000 o 01/04/2009 ymlaen
 • eiddo â gwerth ardrethol islaw £18,000 o 01/04/2010 ymlaen
 • eiddo â gwerth ardrethol islaw £2,600 o 01/04/2011 ymlaen

Rhyddhad ardrethi busnesau bach

Cyflwynwyd cynllun rhyddhad ardrethi busnes bach parhaol yng Nghymru o 1 Ebrill 2018.

Busnesau cymwys

Mae'r cynllun yn caniatáu’r rhyddhad canlynol:

Adran A 

 • Mae'r rhan fwyaf o eiddo a feddiannir sydd â gwerth ardrethol o £6,000 neu lai yn gymwys ar gyfer rhyddhad o 100% - golyga hyn na fyddwch yn talu ardrethi busnes ar yr eiddo hwnnw
 • Mae cyfradd y rhyddhad yn gostwng o 100% i 0% yn achos eiddo sydd â gwerth ardrethol rhwng £6,001 a £12,000. Mae rheolau gwahanol yn berthnasol i swyddfeydd post ac eiddo a ddefnyddir yn gyfan gwbl ar gyfer gofal plant gan ddarparwyr gofal plant cofrestredig fel yr eglurir isod.

 

Swyddfeydd post ac eiddo sy'n cynnwys swyddfeydd post

 • Bydd y rhai gyda gwerth ardrethol hyd at £9,000 yn derbyn 100% o ryddhad
 • Bydd y rhai gyda gwerth ardrethol rhwng £9,001 a £12,000 yn derbyn 50% o ryddhad

Adran B - adeiladau gofal plant cofrestredig

 • For registered child care premises used wholly for the purposes of child care, the Welsh Government is providing 100% relief starting from 1 April 2019 and this will be in place for three years to 31 March 2022

Sut i wneud cais

Os oes gwerth ardrethol o hyd at £12,000 i'r eiddo rydych chi'n ei feddiannu ac mae'n dod o fewn Adran A uchod, caiff rhyddhad ardrethi busnesau bach ei gymhwyso'n awtomatig i'ch bil felly nid oes angen i chi wneud cais.

Os ydych chi'n credu bod yr eiddo rydych chi'n ei feddiannu yn bodloni'r meini prawf yn Adran B uchod, ac nad ydych wedi gwneud cais am ryddhad eto anfonwch e-bost at nndr@casnewydd.gov.uk

Ardrethi busnesau bach i fusnesau lluosog

O 1 Ebrill 2018, mae newidiadau i reoliadau Llywodraeth Cymru yn cyfyngu ar nifer yr eiddo sy'n gymwys ar gyfer Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach i fusnesau lluosog.

Os yw trethdalwr yn atebol am fwy na dau eiddo ar restr ardrethu annomestig lleol (y rhestr leol), a bod yr eiddo hwnnw’n bodloni'r amodau gwerth ardrethol yn unig, dim ond rhyddhad am uchafswm o ddau eiddo o'r fath y bydd y trethdalwr yn ei gael.

Y nod yw caniatáu i ryddhad ardrethi gael ei dargedu i gefnogi busnesau bach a lleol yn hytrach na busnesau mwy neu gadwyni cenedlaethol.

O dan Erthygl 4 o'r rheoliadau, os yw trethdalwr yn atebol i dalu ardrethi busnes am fwy na dau eiddo a ddangosir ar y rhestr Ardrethu Annomestig leol ym mhob ardal cyngor sy'n bodloni'r amodau gwerth ardrethol, rhaid i'r trethdalwr roi hysbysiad o'r eiddo hwnnw i'r cyngor cyn gynted â phosib.

Cyfrifoldeb y trethdalwr yw cynghori'r cyngor os ydynt ar hyn o bryd yn derbyn mwy na dau achos o Ryddhad Ardrethi Busnesau Bach am unrhyw eiddo y maent yn gyfrifol am dalu ardrethi busnes arnynt.

I adrodd am newid mewn amgylchiadau, anfonwch e-bost at nndr@newport.gov.uk 

Elusennau

Mae gan elusennau cofrestredig a sefydliadau 'dielw' eraill hawl i gael rhyddhad gorfodol o 80% o'r cyfraddau ar unrhyw eiddo annomestig sy'n cael ei ddefnyddio'n gyfan gwbl neu'n bennaf at ddibenion elusennol.

Lawrlwythwch y ffurflen gais ar gyfer Rhyddhad Gorfodol (pdf) 

Gall sefydliadau nad ydynt yn gymwys i gael rhyddhad gorfodol wneud cais am ryddhad ardrethi dewisol trwy gyflwyno datganiad ysgrifenedig gyda'r ffurflen gais. 

Clwb Chwaraeon Amatur Cymunedol (CASC)

Os yw clwb chwaraeon wedi cofrestru gyda Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi fel CASC ac yn cael ei ddefnyddio'n gyfan gwbl neu'n bennaf at ddibenion y clwb hwnnw neu glybiau cofrestredig eraill, mae ganddo hawl i gael rhyddhad gorfodol o 80 y cant.

Rhyddhad caledi

Gellir lleihau'r cyfraddau os dangosir y byddai trethdalwr yn dioddef caledi a bod gweithredu o'r fath er lles y gymuned.

Gwnewch gais ysgrifenedig i'r cyngor gyda thystiolaeth ategol.

Sylwch na ellir ystyried achos sy'n dibynnu'n unig ar ystyriaethau ariannol y trethdalwr - mae buddiannau'r gymuned hefyd yn berthnasol.

Lawrlwythwch Ardrethi lleol: polisi ar gyfer rhyddhad gorfodol a dewisol (pdf)

Cyswllt

E-bostiwch: nndr@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 851589

Cyngor Dinas Casnewydd, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, De Cymru, NP20 4UR