COVID-19: Cymorth i Fusnesau Casnewydd

SupportNewportBusiness

Chwilio am gymorth ariannol

Mae cymorth y coronafeirws (COVID-19) ar gael i gyflogwyr a'r rhai hunangyflogedig. Gallech chi fod yn gymwys i gael benthyciadau, rhyddhad treth a grantiau arian parod. 

Ddefnyddiwch y Chwiliwr Cymorth i Fusnesau hwn i weld pa gymorth ariannol sydd ar gael i chi a'ch busnes.

Cyhoeddiadau diweddaraf 

- Ar 9 Mawrth, bydd cam 2 Grant Penodol i Sectorau’r Gronfa Cadernid Economaidd (CCE) yn agor. Mae mwy o fanylion a gwiriwr cymhwysedd ar gael yma.

- Ar 3 Mawrth, cyhoeddodd Llywodraeth y DU estyniad i’r cynllun Ffyrlo hyd at 30 Medi 2021. Yn ogystal, rhoddodd fanylion pedwerydd cylch y cynllun cymhorthdal incwm hunangyflogaeth a chyhoeddodd y byddai pumed rownd, rhwng mis Mai a mis Medi.  

Busnesau lleol sy'n masnachu

Gweler rhestr o fusnesau lleol sy'n masnachu ar hyn o bryd. Os hoffech chi gynnwys eich busnes, anfonwch e-bost i business.services@newport.gov.uk. 

Gweminarau a gweithdai

Mae nifer o sefydliadau’n cynnig gweminarau, gweithdai ar-lein a sesiynau blasu i helpu busnesau yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Cymorth ardrethi busnes

Bydd pob busnes manwerthu, hamdden a lletygarwch â gwerth ardrethol o £500,000 neu lai yn derbyn rhyddhad o 100% ar ardrethi busnes ar gyfer 2020-21.

Rydym yn gobeithio dyfarnu'r seibiant ardrethi busnes yn awtomatig i bob parti cymwys cyn gynted â phosibl a byddwch yn derbyn bil newydd pan fydd y dyfarniad wedi'i wneud.  

Grantiau

Mae cymorth y coronafeirws (COVID-19) ar gael i gyflogwyr a'r rhai hunangyflogedig. Gallech chi fod yn gymwys i gael benthyciadau, rhyddhad treth a grantiau arian parod. Darllenwch am grantiau sydd ar gael i fusnesau gan Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru yn ystod pandemig COVID-19. 

Benthyciadau

Manylion cynlluniau benthyca sydd ar waith i gefnogi busnesau yn ystod pandemig COVID-19.

Canllawiau dychwelyd i'r gwaith i fusnesau 

Darllenwch ganllawiau i helpu cyflogwyr, gweithwyr a'r rhai hunangyflogedig i ddeall sut i weithio'n ddiogel yn ystod pandemig y coronafeirws.

Cymorth ariannol arall  

1. Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws

Dan y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws (CCSC), gall holl gyflogwyr y DU gael cymorth i barhau i dalu rhan o gyflogau'r cyflogeion a fyddai fel arall wedi’u diswyddo yn ystod yr argyfwng hwn. Mae pob math o fusnes yn gymwys. 

Mae porth CThEM i brosesu'r CCSC nawr yn fyw; lawrlwythwch y canllaw fesul cam i gyflogwyr a chyfrifwch yr hyn y gallwch ei hawlio.

2. Materion treth

Cymorth CThEM i fusnesau sy'n talu treth: Mae CThEM yn cynnig cymorth i bob busnes ac unigolyn sydd â rhwymedigaethau treth heb eu bodloni ac sy'n profi anawsterau ariannol dros dro o ganlyniad i COVID-19.

Cysylltwch â llinell gymorth benodol CThEM ar 0800 0159 559 i gael help a chyngor ymarferol.  

Bydd taliadau Treth ar Werth (TAW) yn cael eu gohirio o 23 Mawrth tan ddiwedd mis Mehefin. Mae hwn yn gynnig awtomatig ac nid oes angen unrhyw geisiadau. Ni fydd angen i fusnesau wneud taliad TAW yn ystod y cyfnod hwn. Caniateir hyd at ddiwedd blwyddyn dreth 2020-21 i drethdalwyr dalu unrhyw rwymedigaethau sydd wedi cronni yn ystod y cyfnod gohirio. Bydd ad-daliadau TAW a thaliadau sy’n cael eu hadennill yn cael eu talu gan y llywodraeth yn ôl yr arfer. 

Caiff taliadau Treth Incwm Hunanasesu sy'n ddyledus ar 31 Gorffennaf 2020 eu gohirio tan 31 Ionawr 2021. Mae hwn yn gynnig awtomatig ac nid oes angen unrhyw geisiadau. Ni fydd unrhyw gosbau na llog am dalu'n hwyr yn cael eu codi yn y cyfnod gohirio. 

Mae'r Llywodraeth wedi diwygio cyfraith ansolfedd i alluogi cwmnïau'r DU sy'n ymgymryd â phroses achub neu ailstrwythuro i barhau i fasnachu, gan roi seibiant iddynt a allai helpu i osgoi ansolfedd.

Tŷ'r Cwmnïau: Bydd cwmnïau'n cael cyfnod estynedig o dri mis i ffeilio cyfrifon, er mwyn helpu cwmnïau i osgoi cosbau wrth iddynt ddelio ag effaith COVID-19. 

3. Mesurau diogelu i fusnesau sy'n colli taliadau rhent

Bydd tenantiaid masnachol na allant dalu eu rhent oherwydd y coronafeirws yn cael eu diogelu rhag cael eu troi allan, sy'n golygu na fydd unrhyw fusnes yn cael ei orfodi i adael ei eiddo os bydd yn colli taliad yn ystod y tri mis nesaf.  

4. Cyfleuster Ariannu Corfforaethol COVID

O dan y Cyfleuster Ariannu Corfforaethol COVID, bydd Banc Lloegr yn prynu dyledion byrdymor gan gwmnïau mawr i ganiatáu i gwmnïau ariannu rhwymedigaethau byrdymor. Mae'r cynllun hwn yn agored i fusnesau yn y DU.  

5. Cymorth Tâl Salwch Statudol

Bydd Llywodraeth y DU yn cyflwyno deddfwriaeth i ganiatáu i fusnesau a chyflogwyr bach a chanolig adennill Tâl Salwch Statudol (TSS/SSP) a delir am absenoldeb oherwydd y coronafeirws.

6. Banc Datblygu Cymru

Mae Banc Datblygu Cymru yn cynnig seibiant ad-dalu ffioedd cyfalaf a monitro tri mis ar gyfer eu cwsmeriaid busnes presennol y mae'r feirws yn effeithio arnynt tan 30 Mehefin 2020.

Cais drwy wefan Banc Datblygu Cymru neu ffoniwch 03000 6 03000.  

7. Cymunedau am Waith a Chymunedau am Waith a Mwy 

Mae timau Cymunedau am waith a Chymunedau am Waith a Mwy Cyngor Dinas Casnewydd yn gallu cynnig: 

  • cymorth i gael budd-daliadau
  • cymorth i lunio CV a llenwi ffurflenni cais
  • cymorth i ddod o hyd i waith
  • hyfforddiant cyflogaeth am ddim
  • cymorth i deuluoedd
  • parseli bwyd
  • ESOL (Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill) 

Mae’r rhaglen Sgiliau@Gweithle yn helpu unigolion os ydynt eisoes yn gyflogedig neu'n hunangyflogedig gyda phob un o'r uchod a hyd yn oed yn uwchsgilio eu gweithlu trwy hyfforddiant. E-bostiwch julian.watts@newport.gov.uk am ragor o wybodaeth.

8. Yswiriant masnachol

Gwybodaeth am yr effeithiau ar yswiriant masnachol, sy’n ymwneud â gorchmynion cau eiddo gan y llywodraeth oherwydd clefydau hysbysadwy a chlefydau hysbysadwy amhenodol. Darllenwch fwy ar wefan Gov.UK

Bydd y llywodraeth yn cefnogi busnesau trwy Warant Yswiriant Credyd Masnach. 

9. Innovate UK

Diweddariad am y cymorth sydd ar gael i fusnesau gan Innovate UK o ganlyniad i COVID-19 a chyngor i ddeiliaid dyfarniadau. 

Cyllid penodol i sectorau

Gwybodaeth Ychwanegol

Darllenwch y canllawiau ar ymbellhau corfforol yn y gweithle

Darllenwch alwad Busnes Cymru am gyflenwyr offer hanfodol, Cyfarpar Diogelu Personol a chymorth arall, gan gynnwys canllawiau pwysig i fusnesau (pdf), neu ewch i wefan Canolfan Gwyddorau Bywyd Cymru

Ewch i Busnes Cymru neu Gov.UK i gael rhagor o wybodaeth am gyllid a chymorth o ganlyniad i COVID-19.