Grantiau sy'n Gysylltiedig ag Ardrethi Annomestig y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau - Mawrth 2021

Mae'r broses ymgeisio ar gyfer y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau bellach ar gau.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno'r Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau i gefnogi busnesau (yn bennaf yn y sectorau lletygarwch, twristiaeth, hamdden a manwerthu nad yw’n hanfodol) gyda chymorth llif arian ac i’w helpu i oroesi canlyniadau economaidd y cyfyngiadau ychwanegol a gyhoeddodd Prif Weinidog Cymru9 ar 12 Mawrth 2021 i reoli lledaeniad Covid-1.

Mae grantiau pellach sy'n gysylltiedig ag ardrethi annomestig (AA) bellach ar gael a’u nod yw ategu mesurau eraill sy’n ymateb i Covid-19 i gefnogi busnesau, mentrau cymdeithasol a sefydliadau elusennol yng Nghymru. Ni allwch ac ni ddylech wneud cais am Grant Cronfa â Disgresiwn awdurdod lleol os ydych yn gymwys i gael un o'r grantiau hyn sy'n gysylltiedig ag Ardrethi Annomestig. 

i) Grant A: 

Grant gwerth £4,000 ar gyfer busnesau lletygarwch, hamdden, twristiaeth a busnesau cadwyn gyflenwi gysylltiedig gan gynnwys rhai busnesau manwerthu ag eiddo sy’n gymwys i gael Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach (RhABB) gyda gwerth ardrethol o £12,000 neu lai. 

ii) Grant B: 

Grant £5,000 ar gyfer busnesau lletygarwch, hamdden, twristiaeth a busnesau cadwyn gyflenwi gysylltiedig gan gynnwys rhai busnesau manwerthu ag eiddo gyda gwerth ardrethol rhwng £12,001 a £500,000. 

Mae'r cynlluniau grantiau newydd sy'n gysylltiedig ag Ardrethi Annomestig yn cael eu cyflwyno yng Nghymru ar 15 Mawrth 2021. Byddant yn helpu busnesau y mae cyfyngiadau’r coronafeirws yn effeithio arnynt i dalu costau gweithredu ym mlwyddyn ariannol 2020/21 hyd at 31 Mawrth 2021.

Daeth y cynlluniau grant blaenorol yn gysylltiedig ag Ardrethi Annomestig, a gyflwynwyd ym mis Rhagfyr 2020, ac a estynnwyd wedyn, i ben i ymgeiswyr newydd am 5pm ddydd Iau 11 Mawrth 2021. 

Rhaid i fusnesau sydd angen cofrestru fod yn atebol fel trethdalwyr ardrethi i'r awdurdod lleol a bod yn berchen ar yr eiddo cymwys ar 1 Mawrth 2021. 

I gael mwy o wybodaeth, darllenwch Ddogfen Ganllaw Mawrth 2021  - Grant sy’n Gysylltiedig ag Ardrethi Annomestig y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau

Sut mae gwneud cais?

Os ydych yn bodloni'r meini prawf cymhwyso ac yn dymuno gwneud cais am Grant Ardrethi Annomestig y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau, mae angen i chi wneud un o'r canlynol: 

  • Bydd y busnesau a gofrestrodd ar gyfer grant gan y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau ac a dderbyniodd grant rhwng mis Rhagfyr 2020 a mis Mawrth 2021, yn cael grant yn awtomatig ac nid oes iddynt angen gwneud cais newydd. 
  • Os na chofrestroch eich manylion ac na dderbynioch grant drwy'r cynllun a gyflwynwyd ym mis Rhagfyr 2020 ac rydych yn dymuno gwneud cais am un o'r grantiau newydd, bydd angen i chi lenwi'r ffurflen gais fer hon. Dim ond os ydych yn atebol am dalu ardrethi busnes i Gyngor Dinas Casnewydd y dylech lenwi'r ffurflen gais hon. 

 

Nodyn: bydd y broses ymgeisio yn cau am 5pm ddydd Mercher 31 Mawrth 2021.