Technology, research and development

Talebau Arloesedd Llywodraeth Cymru

Mae Talebau Arloesedd Llywodraeth Cymru o hyd at £25,000 ar gael i helpu busnesau bach a chanolig gyda phob agwedd ar ymchwil a datblygu cynhyrchion arloesol, gan gynnwys costau eiddo deallusol. 

 

Cyllid Ymchwil a Datblygu SMARTCymru

Gall Llywodraeth Cymru ddarparu cymorth grant ar gyfer prosiectau ymchwil a datblygu mwy o'r cam dichonoldeb hyd at lansio cynhyrchion a phrosesau newydd i'r farchnad.

 

Gostyngiadau treth

Mae gostyngiadau treth hael ar gyfer gwariant ymchwil a datblygu ar gael gan Gyllid a Thollau EM.

Mae credydau treth ar gael i'r busnesau hynny nad ydynt yn rhagweld gwneud elw yn y tymor byr.

Mae Blwch Patentau Tollau Tramor a Chyllid EM yn galluogi cwmnïau i gymhwyso cyfradd is o Dreth Gorfforaeth i elw a enillwyd ar ôl 1 Ebrill 2013 o'i ddyfeisiadau patentau a rhai datblygiadau arloesol eraill.

 

Prifysgolion

Gall prifysgolion roi cymorth i fusnesau sy'n cymryd rhan mewn gweithgareddau ymchwil a datblygu.

Mae Casnewydd yn gartref i Brifysgol De Cymru sy'n gweithio gyda busnesau lleol ar ymchwil a datblygu

Mae rhagor o wybodaeth ar gael gan Busnes Cymru

 

Cronfa Sbarduno Technoleg Cymru

Mae Cronfa Sbarduno Technoleg Cymru yn buddsoddi mewn busnesau newydd ym maes technoleg aflonyddgar, cwmnïau deillio prifysgolion a busnesau sy'n gyfoethog o ran Eiddo Deallusol sy'n symud tuag at fasnacheiddio. Gellir darparu ecwiti o rhwng £50,000 a £150,000.  Cyllid Cymru sy'n rheoli'r gronfa hon.

 

Cronfa JEREMIE Cymru

Gall Cronfa JEREMIE Cymru fuddsoddi rhwng £50,000 a £5 miliwn mewn busnesau twf technoleg drwy gyfuniad o ddyled a thegwch.  Cyllid Cymru sy'n rheoli'r gronfa.