Delwyr metel sgrap

Deddf Delwyr Metel Sgrap 2013

Mae'n rhaid i bob busnes sy'n cael ei gynnwys yn y diffiniad o 'ddeliwr metel sgrap' gael trwydded gan y cyngor er mwyn gweithredu.

Daeth Deddf Delwyr Metel Sgrap 2013 i rym ar 1 Hydref 2013.

Lawrlwythwch a darllenwch bolisi'r cyngor ar Ddelwyr Metel Sgrap (pdf).

Delwyr metel sgrap

Os byddwch yn prynu neu'n gwerthu metel neu gynhyrchion metel a waredwyd neu sy'n wastraff, naill ai o safle penodol yn ardal Casnewydd, neu'n gweithredu heb safle ond rydych chi'n byw yn ardal Casnewydd (casglwr teithiol, fel yr oedd), mae'n rhaid bod Cyngor Dinas Casnewydd wedi'ch awdurdodi'n ddeliwr metel sgrap i gael trwydded safle neu drwydded casglwr.  

Gweithredwyr adfer rhannau hen gerbydau

Os ydych chi'n tynnu hen gerbydau neu gerbydau a ddifrodwyd yn ddarnau er mwyn adfer y rhannau, yn trwsio cerbydau yr ystyriwyd eu bod y tu hwnt i'w trwsio er mwyn eu gwerthu eto, neu'n masnachu cerbydau at un o'r dibenion hyn ar safle yn ardal Cyngor Dinas Casnewydd, rhaid eich bod wedi'ch awdurdodi'n Ddeliwr Metel Sgrap.

Trwyddedau

Mae'r Ddeddf yn disgrifio dau fath o drwydded a bydd y naill a'r llall yn para tair blynedd:

  • Trwydded safle

  • Trwydded casglwr (symudol)

Gall deliwr ddal un math o drwydded yn unig mewn unrhyw ardal awdurdod lleol unigol, ond gall wneud cais i redeg nifer o safleoedd.

Mae rhagor o wybodaeth am y ddwy drwydded i'w gweld yn y nodiadau esboniadol sy'n cyd-fynd â'r ffurflen gais. 

Gwneud cais

Gwnewch gais ar-lein am y drwydded Deliwr Metel Sgrap newydd neu lawrlwythwch y ffurflen gais ar gyfer Deliwr Metel Sgrap (pdf)

Trwydded gweithredwyr safleoedd

  • cais am grant trwydded gweithredwr safle (tair blynedd) £466.82
  • cais adnewyddu grant trwydded gweithredwr safle (tair blynedd) £466.82

Trwydded casglwyr

  • cais am grant trwydded casglwyr (trwydded tair blynedd) £303.71
  • cais adnewyddu grant trwydded casglwyr (trwydded tair blynedd) £303.71

Amrywiadau Trwydded

  • cais amrywio £52.87

Gwnewch gais ar-lein am Amrywio trwydded Metel Sgrap neu lawrlwythwch y ffurflen gais ar gyfer Amrywio trwydded Metel Sgrap (pdf)

Bydd angen tystysgrif Datgeliad Sylfaenol hefyd fel y gall yr Awdurdod benderfynu a ydych chi'n addas i gael trwydded.

Gwneud cais am wiriad Datgeliad Sylfaenol Cymru

Darllenwch ragor am y Ddeddf Metel Sgrap ar wefan y Swyddfa Gartref

Anfonwch e-bost at environment.licensing@newport.gov.uk os oes gennych unrhyw ymholiadau.

Dylid anfon ffurflenni cais wedi'u llenwi a dogfennau, ynghyd â'r ffioedd perthnasol (gwnewch sieciau'n daladwy i Gyngor Dinas Casnewydd), i'r cyfeiriad canlynol:

Cyngor Dinas Casnewydd, Trwyddedu, Blwch Post 883, Y Ganolfan Ddinesig, Godfrey Road, Casnewydd NP20 4UR

Neu, ewch â nhw i'r Orsaf Wybodaeth, Hen Adeilad yr Orsaf, Queensway, Casnewydd NP20 4AX