Cynlluniau a chlybiau chwarae

 

Darpariaeth chwarae hanner tymor mis Hydref (5-12 oed)


 

Cynlluniau chwarae

Nod cynlluniau chwarae yw cynnig cyfleoedd chwarae creadigol a llawn hwyl, wedi'u rhedeg gan weithwyr chwarae, ar gyfer plant 5 i 12 oed mewn amgylchedd diogel ac ysgogol.

Os oes gan eich plentyn unrhyw ofynion penodol, trafodwch hyn gyda'r tîm datblygu chwarae isod.

Mae cynlluniau chwarae yn cael eu harwain gan y plentyn ac maent yn rhoi'r cyfle i blant reoli eu chwarae a herio'u hunain i gymryd risgiau emosiynol a chorfforol mewn amgylchedd diogel ac ysgogol.

Mae cynlluniau chwarae yn cael eu cynnal yn ystod gwyliau hanner tymor mis Chwefror a mis Hydref, dros y Pasg ac am bedair wythnos yn ystod gwyliau'r haf. 

Dylai rhieni a gofalwyr lenwi ffurflen gofrestru ar ymweliad cyntaf y plentyn â'r cylch chwarae a bydd angen cofrestru yn flynyddol. 

Mae sawl math o gynllun chwarae:

  • Prif safleoedd - ar gael bob dydd i blant 8-12 oed. Mae plant 5-7 oed yn cael mynychu sesiwn y prynhawn yn unig (1.30pm-3.30pm) er mwyn cydymffurfio â rheoliadau AGGCC (Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru)

  • Safleoedd AGGCC - mae'r rhain wedi cofrestru gydag AGGCC i gynnig lleoedd chwarae trwy'r dydd i blant 5-12 oed. Mae nifer y lleoedd i blant o dan 8 oed yn gyfyngedig ac yn cael eu neilltuo ar sail y cyntaf i'r felin, er mwyn cadw'r gymhareb gywir o staff cymwys a phlant

  • Allgymorth - cynllun yn yr awyr agored, ym mhob tywydd, heb gyfleusterau toiled fel arfer. Dylai plant gael eu gwisgo fel y bo'n addas i'r tywydd, gan gofio'r eli haul pan fydd hi'n boeth

  • Cynllun chwarae arbenigol - mae'n cael ei gynnal yn ystod yr haf yn unig i blant 5-12 oed ag anghenion gofal cymhleth, sydd wedi cael eu hatgyfeirio gan athro, meddyg teulu, therapydd galwedigaethol, gweithiwr cymdeithasol ac ati

  • Cynllun gweithgareddau - mae'n cael ei gynnal yn ystod gwyliau hanner tymor mis Chwefror a mis Hydref, dros y Pasg ac yn ystod gwyliau'r haf, i blant 11 oed a hŷn, sydd wedi cael eu hatgyfeirio gan athro, meddyg teulu, therapydd galwedigaethol, gweithiwr cymdeithasol ac ati.

Mynediad agored

Mae cynlluniau chwarae Cyngor Dinas Casnewydd yn rhai mynediad agored a gall plant ddewis pa weithgareddau chwarae maen nhw am eu gwneud, a gyda phwy maen nhw'n chwarae. 

Gall y plant gyrraedd ac ymadael â'r cynllun chwarae ar unrhyw adeg yn ystod yr oriau cyhoeddedig, ond gofynnir i rieni ddweud wrth eu plant i beidio â gadael y safle heb ddweud wrth weithiwr chwarae.

Nid yw Cyngor Dinas Casnewydd yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am ofal, rheolaeth a goruchwyliaeth plant sy'n teithio i'r cynllun chwarae nac ar ôl iddynt ymadael â'r safle. 

Os bydd unrhyw blentyn eisiau gadael y cynllun chwarae yn ystod y dydd, rhaid i'r plentyn lofnodi i mewn ac allan a rhoi gwybod i weithiwr chwarae ei fod yn gadael. 

Datblygu chwarae Teuluoedd yn Gyntaf

Cefnogi teuluoedd trwy chwarae

Mae datblygu chwarae yn rhan o elfen  'teuluoedd sy'n hyderus ac yn meithrin', Teuluoedd yn Gyntaf.

Y nod yw cefnogi teuluoedd trwy chwarae, meithrin cydnerthedd a pherthnasoedd cadarnhaol.

Mae chwarae'n cynnig buddion cadarnhaol i blant ac oedolion, gan wella lles emosiynol, cymdeithasol a chorfforol, a gall helpu gyda: 

  • Pherthnasoedd cadarnhaol - atgyfnerthu ymatebion cadarnhaol i ymddygiad heriol, gosod nodau, canmol cadarnhaol a chreu ffiniau drwy chwarae

  • Lles emosiynol a chorfforol - meithrin perthnasoedd gyda brodyr a chwiorydd a rhieni, cyfathrebu, cymryd rhan mewn chwarae a chyflawni gweithgareddau bob dydd, meithrin hyder a chydnerthedd.

  • Unigedd cymdeithasol - cael at wasanaethau bob dydd, rhyngweithio â chyfoedion y tu allan i'r cartref, gadael y tŷ yn rheolaidd, defnyddio mannau awyr agored

  • Darpariaeth gymunedol - archwilio ac ymddiddori mewn amgylcheddau gan ddefnyddio gweithgareddau chwarae yn eu cartref, yr ardd, parciau lleol ac mewn darpariaeth.

Cysylltu

I gael rhagor o wybodaeth neu os oes angen cymorth ychwanegol ar eich plentyn i fynychu clwb chwarae, anfonwch e-bost at play.development@newport.gov.uk neu cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd a gofynnwch am y tîm datblygu chwarae.

TRA92977 25/10/2018