Coronafeirws (COVID-19)

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn dilyn ac yn gweithredu arfer gorau fel y cynghorir gan y llywodraeth ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Yn gyffredinol, caiff gwasanaethau hanfodol y Cyngor eu blaenoriaethu a bydd gwybodaeth reolaidd am unrhyw newid i wasanaethau yn ymddangos yma.

Gallwch ddod o hyd i'r wybodaeth a'r cyngor diweddaraf gan Iechyd Cyhoeddus CymruLlyw.CymruGov.UK a GIG

Mae ein canolfan gyswllt ar agor ar gyfer galwadau o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9am-5pm, mae'r Orsaf Wybodaeth ar gau hyd nes y rhoddir gwybod yn wahanol.

Defnyddiwch ein ffurflenni ar-lein i adrodd neu ofyn am wasanaethau'r Cyngor.

Gwnewch ymholiad cyffredinol am COVID-19 ar-lein neu e-bostiwch info@newport.gov.uk


Canolfannau brechu galw i mewn

Dos Pfizer - 1af ac 2il Clinig Brechu COVID-19

Dewch draw i’r clinig os ydych:

  • Yn 18 oed neu'n hŷn ac nad ydych wedi derbyn eich brechlyn COVID-19 1af eto.
  • Wedi derbyn eich brechlyn 1af ar neu cyn 21 Mehefin, er mwyn cael eich ail frechlyn COVID-19

Nid oes angen apwyntiad, dewch â phrawf adnabod.

Dydd Iau 19, dydd Gwener 20 a dydd Sadwrn 21 Awst 8:40 – 4:00

Canolfan Hamdden Casnewydd,1 Canolfan Ffordd y Brenin, Casnewydd, NP20 1UH

2il ddos o AstraZeneca Clinig Brechu COVID-19

Dewch draw i glinig os ydych:

  • Wedi cael eich brechiad cyntaf ar neu cyn 26 Mehefin, er mwyn cael eich ail frechiad AstraZeneca ar gyfer COVID-19

Nid oes angen apwyntiad. Dewch â phrawf adnabod.

Dydd Sul 22 Awst 10:00 – 4:00

Canolfan Hamdden Casnewydd,1 Canolfan Ffordd y Brenin, Casnewydd, NP20 1UH

Newidiadau diweddar a newidiadau i ddod

O ddydd Sadwrn 7 Awst (os yw’r amodau’n caniatáu)

Cwblhau’r broses o symud i lefel rhybudd 0:

  • dileu’r cyfyngiadau cyfreithiol ar y nifer o bobl a gaiff gwrdd o dan do, gan gynnwys mewn cartrefi preifat, mannau cyhoeddus neu mewn digwyddiadau
  • caiff pob busnes a phob safle agor, gan gynnwys clybiau nos
  • dylai pobl barhau i weithio gartref os yw’n bosibl
  • bydd gorchuddion wyneb yn parhau i fod yn ofyniad cyfreithiol o dan do, ac eithrio mewn lleoliadau lletygarwch
  • ni fydd oedolion sydd wedi'u brechu'n llawn, y rhai sydd o dan 18 oed a phobl sy’n cymryd rhan mewn treial brechlyn yn gorfod hunanynysu os ydynt yn gysylltiadau agos i rywun sydd â’r coronafeirws.

Cwestiynau cyffredin

Gwybodaeth a chymorth COVID-19 i fusnesau 

Tracio ac Olrhain COVID-19

Cymorth COVID-19 i bobl sy’n agored i niwed

Hawlio budd-daliadau

Mae COVID-19 wedi newid ein bywydau mewn sawl ffordd, sy’n golygu bod unrhyw gymorth bach ychwanegol yn bwysicach nag erioed.

Mae llawer o bobl heb ddeall y gallent fod â hawl i gael budd-daliadau a allai gynnig y cymorth sydd ei angen arnynt. Darganfod mwy.

Canolfannau profi

Gallwch ddod o hyd i ganolfannau profi Casnewydd a threfnu prawf yma

Taliad hunanynysu

Gallech gael taliad o £500, neu £750 os ydych wedi cael cyfarwyddyd i hunanynysu ar neu ar ôl 7 Awst 2021, i helpu gyda enillion a gollwch.

Darllenwch a gwneud cais am y taliad hunanynysu COVID-19 yma. 

Brechlyn Covid-19

Mae rhaglen frechu COVID-19 wedi cychwyn yng Nghymru. Bydd brechlyn diogel ac effeithiol yn cynnig diogelwch unigol rhag COVID-19, yn ogystal â rhagor o ddiogelwch i’n hanwyliaid a’n cymunedau.

Dysgwch fwy

Adferiad Strategol Casnewydd

Mae ein nodau adfer strategol yn nodi sut y byddwn yn parhau i adeiladu Casnewydd well drwy ddiogelu bywydau, cefnogi ein cymunedau a'r rhai sy'n agored i niwed, lleihau anghydraddoldeb, ac ailadeiladu ein heconomi.

Cyfarfodydd cyhoeddus

Gweld calendr cyfarfodydd y Cyngor

Yn unol â mesurau iechyd y cyhoedd i liniaru lledaeniad Covid-19 ac i alluogi'r Cyngor i ganolbwyntio ar ddarparu gwasanaethau hanfodol i'r rhai sy'n agored i niwed, cafodd pob cyfarfod cyhoeddus ei atal ym mis Mawrth ac unrhyw gyfarfodydd nad oeddent yn hanfodol eu canslo. 

Bydd penderfyniadau brys yn parhau i gael eu gwneud yn unol â chynlluniau dirprwyo'r swyddog a'r Aelodau a nodir yng Nghyfansoddiad a gweithdrefnau gwneud penderfyniadau brys y Cyngor.

Mae deddfwriaeth pwerau brys gan San Steffan a Llywodraeth Cymru yn atal dyletswyddau statudol ac amserlenni penodol yn ystod y cyfnod hwn o argyfwng. Roedd hyn yn dileu'r angen i gynnal Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ym mis Mai ac yn caniatáu parhad penodiadau presennol.

 

TRA130490 23/12/2020