Coronafeirws (COVID-19)

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn dilyn ac yn gweithredu arfer gorau fel y cynghorir gan y llywodraeth ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Yn gyffredinol, caiff gwasanaethau hanfodol y Cyngor eu blaenoriaethu a bydd gwybodaeth reolaidd am unrhyw newid i wasanaethau yn ymddangos yma.

Gallwch ddod o hyd i'r wybodaeth a'r cyngor diweddaraf gan Iechyd Cyhoeddus CymruLlyw.CymruGov.UK a GIG

Mae ein canolfan gyswllt ar agor ar gyfer galwadau o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9am-5pm, mae'r Orsaf Wybodaeth ar gau hyd nes y rhoddir gwybod yn wahanol.

Defnyddiwch ein ffurflenni ar-lein i adrodd neu ofyn am wasanaethau'r Cyngor.

Gwnewch ymholiad cyffredinol am COVID-19 ar-lein neu e-bostiwch info@newport.gov.uk


Llacio’r cyfyngiadau

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi nifer o newidiadau i’r cyfyngiadau wrth i ni symud yn raddol allan o’r cyfnod clo.

Newidiadau diweddar a newidiadau i ddod

O 3 Mai

 • Gall campfeydd, canolfannau hamdden, pyllau nofio a chyfleusterau ffitrwydd agor.
 • Gellir ffurfio aelwydydd estynedig gydag un aelwyd arall.
 • Gellir cynnal gweithgareddau dan do i blant dan oruchwyliaeth.
 • Gellir cynnal gweithgareddau dan do a drefnir i hyd at 15 o oedolion.
 • Gall canolfannau cymunedol agor.

O 26 Ebrill

 • Gall lletygarwch awyr agored ac atyniadau ymwelwyr awyr agored agor.
 • Caniateir gweithgareddau awyr agored a derbyniadau priodas awyr agored gyda hyd at 30 o bobl.

O ddydd Llun 12 Ebrill

 • Bydd plant yn dychwelyd i’r ysgol yn llawn ar gyfer addysg wyneb yn wyneb, bydd pob dysgwr ôl-16 yn dychwelyd i ganolfannau addysg bellach a hyfforddiant, a bydd campysau prifysgolion yn gallu agor ar gyfer cyfuniad o ddysgu wyneb yn wyneb/ar-lein i bob myfyriwr;
 • Bydd gweddill y siopau yn ailagor, gan gwblhau’r broses raddol o ailagor busnesau sy’n gwerthu nwyddau nad ydynt yn hanfodol;
 • Bydd gweddill y gwasanaethau cysylltiad agos yn ailagor, gan gynnwys gwasanaethau symudol;
 • Bydd y cyfyngiadau ar deithio i mewn ac allan o Gymru yn cael eu codi. Fodd bynnag, mae’r cyfyngiadau ar deithio i wledydd y tu allan i'r Ardal Deithio Gyffredin heb esgus rhesymol yn parhau. Mae’r Ardal Deithio Gyffredin yn golygu’r Deyrnas Unedig, Ynysoedd y Sianel, Ynys Manaw a Gweriniaeth Iwerddon;
 • Bydd hawl i fynd i weld lleoliadau priodas, drwy apwyntiad;
 • Bydd y cyfyngiadau ar ganfasio gwleidyddol yn cael eu codi, ond bydd gofyn i ganfaswyr wneud hynny mewn modd diogel.

Cwestiynau cyffredin

Diweddariad 17 Chwefror - Ehangu cymhwysedd y Taliad Cymorth Hunanynysu

Bydd mwy o bobl nawr yn gymwys i wneud cais am y Taliad Cymorth Hunanynysu gwerth £500.  Bydd y cynllun, sydd wedi'i ymestyn tan fis Mehefin 2021, bellach yn agored i geisiadau gan bobl ag incwm personol o lai na £500 yr wythnos a'r rhai ar Dâl Salwch Statudol Sylfaenol y gofynnwyd iddynt hunanynysu drwy wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu (POD), Ap Covid-19 y GIG neu gan leoliad addysg eu plentyn. Dysgwch fwy a gwnewch gais yma.

Gwybodaeth a chymorth COVID-19 i fusnesau 

Tracio ac Olrhain COVID-19

Cymorth COVID-19 i bobl sy’n agored i niwed

Hawlio budd-daliadau

Mae COVID-19 wedi newid ein bywydau mewn sawl ffordd, sy’n golygu bod unrhyw gymorth bach ychwanegol yn bwysicach nag erioed.

Mae llawer o bobl heb ddeall y gallent fod â hawl i gael budd-daliadau a allai gynnig y cymorth sydd ei angen arnynt. Darganfod mwy.

Canolfannau profi

Gallwch ddod o hyd i ganolfannau profi Casnewydd a threfnu prawf yma

Hunanynysu a chwarantîn 

O ddydd Iau 10 Rhagfyr, bydd y cyfnod hunanynysu oherwydd y coronafeirws yng Nghymru yn cael ei ostwng o 14 diwrnod i 10 diwrnod.

Os ydych chi’n gyswllt agos i rywun sydd wedi profi’n bositif am COVID-19 rhaid i chi hunan-ynysu ar unwaith ac archebu prawf.

Os bydd Profi, Olrhain, Diogelu yn cysylltu â chi, mae’n bwysig eich bod yn onest am y bobl rydych wedi bod mewn cysylltiad â nhw. Eu blaenoriaeth yw peidio â chosbi na barnu, ond atal y feirws rhag lledaenu a pheryglu bywydau ein ffrindiau a'n teulu mwy bregus. 

Taliad hunanynysu

Gallech gael taliad o £500 i helpu gyda cholli enillion os dywedwyd wrthych chi neu blentyn rydych chi’n gofalu amdano i ynysu drwy gynllun Profi ac Olrhain y GIG ar neu ar ôl 23 Hydref 2020 ac ni allwch weithio gartref, darllenwch a gwneud cais am y taliad hunanynysu COVID-19 yma. 

Brechlyn Covid-19

Mae rhaglen frechu COVID-19 wedi cychwyn yng Nghymru. Bydd brechlyn diogel ac effeithiol yn cynnig diogelwch unigol rhag COVID-19, yn ogystal â rhagor o ddiogelwch i’n hanwyliaid a’n cymunedau.

Dysgwch fwy

Adferiad Strategol Casnewydd

Mae ein nodau adfer strategol yn nodi sut y byddwn yn parhau i adeiladu Casnewydd well drwy ddiogelu bywydau, cefnogi ein cymunedau a'r rhai sy'n agored i niwed, lleihau anghydraddoldeb, ac ailadeiladu ein heconomi.

Cyfarfodydd cyhoeddus

Gweld calendr cyfarfodydd y Cyngor

Yn unol â mesurau iechyd y cyhoedd i liniaru lledaeniad Covid-19 ac i alluogi'r Cyngor i ganolbwyntio ar ddarparu gwasanaethau hanfodol i'r rhai sy'n agored i niwed, cafodd pob cyfarfod cyhoeddus ei atal ym mis Mawrth ac unrhyw gyfarfodydd nad oeddent yn hanfodol eu canslo. 

Bydd penderfyniadau brys yn parhau i gael eu gwneud yn unol â chynlluniau dirprwyo'r swyddog a'r Aelodau a nodir yng Nghyfansoddiad a gweithdrefnau gwneud penderfyniadau brys y Cyngor.

Mae deddfwriaeth pwerau brys gan San Steffan a Llywodraeth Cymru yn atal dyletswyddau statudol ac amserlenni penodol yn ystod y cyfnod hwn o argyfwng. Roedd hyn yn dileu'r angen i gynnal Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ym mis Mai ac yn caniatáu parhad penodiadau presennol.

 

TRA130490 23/12/2020