Lleisiwch eich barn

Have your say icon

Cynigion Cyllideb 2022-23 

14 Ionawr – 11 Chwefror 

Bu cabinet Cyngor Dinas Casnewydd yn ystyried cyllideb drafft ar gyfer  blwyddyn ariannol 2022-23 yn ei gyfarfod ym mis Ionawr.

Yn wahanol i flynyddoedd blaenorol nid yw’r gyllideb hon yn cynnwys arbedion ond yn hytrach mae’n cynnig nifer o fuddsoddiadau mewn gwasanaethau allweddol â’r bwriad o gynnal gwasanaethau ar gyfer ein pobl sydd fwyaf agored i niwed, i ddarparu ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol a chefnogi gwasanaethau allweddol y ddinas.  

Dysgwch fwy a dweud eich dweud

Polisi Derbyn i Ysgolion

O ganlyniad, mae’n rhaid i Gyngor Dinas Casnewydd ymgynghori nawr ar y newidiadau arfaethedig i’r trefniadau derbyn i ysgolion a ddaw i rym o Fedi 2023.

Mae’n ofyniad statudol yng Nghod Derbyn i Ysgolion Llywodraeth Cymru fod y Cyngor (fel yr awdurdod derbyn ar gyfer yr holl ysgolion cymunedol ac Ysgolion Gwirfoddol a Reolir yng Nghasnewydd) yn cynnal ymgynghoriad blynyddol ar drefniadau derbyn i ysgolion ar gyfer y flwyddyn academaidd ar ôl yr un nesaf.

Gweld y ddogfen ymgynghroi lawn (pdf)

Control of dogs public space protection order

18 Tachwedd - 31 Rhagfyr

Rydym am gael eich barn ar ein gorchymyn diogelu mannau cyhoeddus (GDMC) newydd.

Bydd y GDMC arfaethedig yn ymdrin â rheoli cŵn ar safleoedd cyhoeddus gan:

 • gynnwys baw cŵn
 • cadw cŵn ar dennyn
 • eithrio cŵn o barthau neu safleoedd penodedig. 

Dweud eich dweud

Cynllun newid yn yr hinsawdd

10 Tachwedd - 31 Rhagfyr

Mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi lansio ymgynghoriad ar ein cynllun newid yn yr hinsawdd newydd.

Mae'r cynllun uchelgeisiol yn nodi sut y byddwn yn gweithio tuag at fod yn ddinas carbon niwtral erbyn 2030.

Mae hefyd yn nodi sut y byddwn yn defnyddio ein gwasanaethau i gefnogi gweithredu ar newid yn yr hinsawdd ledled y ddinas.

Rydym wedi cyhoeddi fersiwn drafft o'r cynllun, a gall trigolion, busnesau a rhanddeiliaid ddweud eu dweud nawr ar ein cynigion.

Yna byddwn yn ystyried eich adborth cyn cwblhau'r cynllun yn gynnar yn 2022.

Mae'r cynllun yn canolbwyntio ar chwe thema cyflawni allweddol:

 • diwylliant ac arweinyddiaeth sefydliadol
 • ein hadeiladau
 • ein tir
 • trafnidiaeth a symudedd
 • y nwyddau a’r gwasanaethau a gyrchwn,
 • a’n rôl ehangach

Bydd yr ymgynghoriad yn manylu ar ein camau blaenoriaeth o dan bob thema ac yn gofyn am adborth ynghylch ai dyma'r hyn y dylem fod yn ei wneud yn eich barn chi, yn ogystal â gofyn a oes unrhyw beth yr ydym wedi'i fethu yn eich barn chi. 

Lleisiwch eich barn

Gynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg newydd (2022-2032) 

27 Medi - 22 Tachwedd

Fel rhan o fenter Cymraeg 2050, mae Llywodraeth Cymru am gael 1 miliwn o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru erbyn 2050

Er mwyn cyrraedd y targed hwn mae'r cyngor am gynyddu nifer y disgyblion sy'n dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Ar hyn o bryd mae'r cyngor yn ymgynghori ar Gynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg newydd (2022-2032) a fydd, os caiff ei gymeradwyo, yn dod i rym ym mis Medi 2022.

Mae'r cynllun 10 mlynedd yn uchelgeisiol ac yn dangos ymrwymiad Casnewydd i ehangu ac ymgorffori defnydd o'r Gymraeg ar draws y ddinas.

Darllenwch fwy

Dweud eich dweud ar y Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg


Adolygiad Map Rhwydwaith Teithio Llesol

1 Medi - 24 Tachwedd

Yn gynharach eleni, gofynnwyd am eich barn ar sut y gellir gwella'r ddarpariaeth beicio a cherdded yng Nghasnewydd.  Rydym wedi ystyried yr holl sylwadau'n ofalus ac wedi cyfuno'r farn gyhoeddus hon ynghyd â gwybodaeth berthnasol arall i gynhyrchu MRhTLl drafft.

Cawsoch gyfle i ddweud eich dweud ar ein map drafft cychwynnol yn ôl ym mis Mai. Bellach, rydym wedi ystyried adborth pellach ac wedi cynhyrchu map drafft terfynol.

Mae'r map drafft terfynol ar gael i'w weld ar ein safle Commonplace. Gallwch ddweud eich dweud ar lwybrau arfaethedig a llenwi holiaduron byr ar deithio llesol ym mhob ward ar draws y ddinas.

Dweud eich dweud 

Dweud eich dweud ar bolisi hapchwarae drafft Cyngor Dinas Casnewydd 2022-2025

16 Awst - 31 Hydref 2021

Mae'n ofynnol i'r Cyngor, fel yr awdurdod trwyddedu, gyhoeddi Datganiad Polisi Hapchwarae newydd ar gyfer y fwrdeistref o leiaf bob 3 blynedd dan Ddeddf Gamblo 2005. Mae'r polisi drafft yn nodi'r egwyddorion y bydd Cyngor Dinas Casnewydd fel Awdurdod Trwyddedu yn cyflawni ei swyddogaethau o dan y Ddeddf.

Darganfod mwy

Arolwg landlordiaid preifat

16 Awst - 25 Medi

Mae Cyngor Casnewydd am wella ei wybodaeth a’i ddealltwriaeth o’r farchnad rhentu tai yng Nghasnewydd.  Os ydych chi’n landlord preifat sy’n gosod eiddo yng Nghasnewydd, cwblhewch yr holiadur i ddweud eich dweud.

Cymryd rhan yn yr arolwg landlordiaid preifat 

Ymgynghoriadau diweddar 

Arolwg strategaeth ddigidol

30 Gorffennaf- 30 Medi

Ym mha ffordd hoffech weld i Gyngor Dinas Casnewydd ddarparu gwasanaethau digidol?

Sut gallwn ni wella cynhwysiant digidol ledled Casnewydd?

Hoffem gael eich barn ar y mater!

Rydym yn cynnal arolwg byr i ofyn i breswylwyr sut maen nhw'n ymgysylltu'n ddigidol â'r cyngor. Hoffem hefyd wybod pa dair prif flaenoriaeth y dylem eu mabwysiadu yn eich barn chi ar gyfer ein strategaeth ddigidol nesaf.

Mae ein strategaeth ddigidol yn nodi sut rydym yn defnyddio dulliau digidol i ddarparu eich gwasanaethau, o dalu'r dreth gyngor ar-lein i archebu ymweliadau â'n canolfan ailgylchu gwastraff y cartref.

Cymryd rhan yn yr arolwg strategaeth ddigidol

Ymgynghoriad Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus (GDMC) Canol y Ddinas

1- 28 Awst

Mae'r cyngor yn ymgynghori ar y cyfyngiadau GDMC presennol ac yn y dyfodol ar gyfer canol y ddinas.

Mae Gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus (GDMC) yn cael eu gweithredu gan Awdurdodau Lleol i ymdrin ag Ymddygiad Gwrthgymdeithasol. Cânt eu gorfodi gan Swyddogion Awdurdodau Lleol fel Wardeiniaid Diogelwch Cymunedol a'r Heddlu.

Gall swyddogion roi Hysbysiadau Cosb Benodedig i bobl y canfuwyd eu bod yn torri'r cyfyngiadau a nodir yn y GDMC.

Mae'r ymgynghoriad yn gofyn am sylwadau ar Ymddygiad Gwrthgymdeithasol gan drigolion, elusennau, busnesau ac unrhyw un sy'n byw, yn gweithio neu'n ymweld â chanol y ddinas.

Ymgynghoriad GDMC Canol y Ddinas

Arolwg Sgiliau Cywir 

1 - 31 Awst 2021

Fel rhan o'n gwaith yn cefnogi lles yng Nghasnewydd, hoffem ddeall lefel y diddordeb mewn ymgymryd ag addysg neu hyfforddiant newydd yn y ddinas a pha fath o gyrsiau a hyfforddiant y mae gan bobl ddiddordeb ynddynt.  Bydd canlyniadau'r arolwg yn cael eu hystyried gan bartneriaeth Casnewydd yn Un i lywio penderfyniadau ar ddarpariaeth yn y dyfodol.

Bydd unrhyw wybodaeth a roddwch yn ddienw a dim ond aelodau'r Bwrdd Sgiliau Cywir fydd yn ei defnyddio ac ni chaiff ei rhannu â gwasanaethau na sefydliadau eraill.

Os ydych chi’n byw yng Nghasnewydd, cwblhewch ein harolwg.

Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Newydd Galw i Gyflwyno Safleoedd Ymgeisiol

30 Mehefin 2021 – 27 Awst 2021

Fel rhan o'r gwaith sy'n mynd rhagddo i baratoi'r Cynllun Datblygu Lleol newydd, rydym nawr yn agor yr Alwad am Safleoedd Ymgeisiol.  Ystyrir cynnwys cynigion Safleoedd Ymgeisiol a dderbynnir yn ystod y cyfnod ymgynghori yn y Cynllun Datblygu Gwledig.  Yna rhoddir cyhoeddusrwydd i Gofrestr Safleoedd Ymgeisiol yn ystod y cam Strategaeth a Ffefrir y disgwylir y bydd yn hydref 2022.  Gallwch ddarganfod mwy yma.

Cynllun Datblygu Lleol Newydd - Adroddiad Cwmpasu Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig

30 Mehefin 2021 – 27 Awst 2021

Mae angen Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig (ISA) fel rhan o waith datblygu'r Cynllun Datblygu Lleol newydd.  Nod y Cynllun yw llywio a dylanwadu ar broses lunio cynlluniau gyda'r nod o osgoi a lliniaru effeithiau negyddol a sicrhau'r canlyniadau cadarnhaol gorau posibl. 

   • Mae'r Adroddiad Cwmpasu ar gyfer y Cynllun bellach wedi'i ddrafftio ac mae ar gael i wneud sylwadau arno.  Gallwch ddarganfod mwy yma.”.

 

Arolwg Rhentwyr Preifat i denantiaid yn wardiau Llyswyry, Pilgwenlli, Stow Hill a Victoria

31 Mai - 11 Gorffennaf 2021

Mae'r cyngor yn gweithio gyda Generation Rent i ddarganfod sut brofiad yw rhentu cartref gan landlord preifat yng Nghasnewydd. Cymerwch ran yn yr arolwg os ydych yn denant preifat ac yn byw yn wardiau Llyswyry, Pilgwenlli, Victoria neu Stow Hill. 

#CasnewyddDdiogelach

Daeth i ben 29 Mehefin 2021

Mae #CasnewyddDdiogelach am ddeall beth sy'n gwneud i fenywod a merched deimlo'n anniogel yng Ngwent a'r hyn y gall partneriaid ei wneud i gynyddu teimladau o ddiogelwch. Rydym yn awyddus i glywed gan unrhyw un sy’n ystyried ei hun yn fenyw.

Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus (GDMC) Pillgwenlli

Daeth i ben 31 Mawrth 2021

Mae'r cyngor yn ymgynghori ar gyfyngiadau arfaethedig y GDMC ar gyfer Pilgwenlli.

Mae Gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus yn cael eu gweithredu gan Awdurdodau Lleol i ymdrin ag Ymddygiad Gwrthgymdeithasol. Cânt eu gorfodi gan Swyddogion Awdurdodau Lleol fel Wardeiniaid Diogelwch Cymunedol a'r Heddlu. Gall swyddogion roi Hysbysiadau Cosb Benodedig i bobl y canfuwyd eu bod yn torri'r cyfyngiadau a nodir yn y GDMC.

Rhowch eich barn drwy gymryd rhan yn yr arolwg.

Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) Drafft Ymgynghoriad

Daeth i ben 1 Ebrill 2021

Mae'r Cyngor yn ymgynghori ar ddogfennau drafft sydd wedi'u paratoi i gefnogi'r polisïau yn y Cynllun Datblygu Lleol a Fabwysiadwyd. Darllenwch fanylion llawn y cynigion ymgynghori.

Cynigion cyllidebol

Daeth i ben 12 Chwefror 2021

Mae Cabinet y cyngor wedi ystyried y gyllideb ddrafft ar gyfer 2020/21 a sut y gellid darparu gwasanaethau o fewn yr adnoddau cyfyngedig sydd ar gael. Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn rhedeg tan 12 Chwefror 2020. Darllenwch fanylion llawn y cynigion ymgynghori.

Trefniadau Derbyn i Ysgolion 2022

Daeth i ben 12 Chwefror 2021

Yn unol â Chod Derbyn i Ysgolion statudol Llywodraeth Cymru, mae'n ofynnol i'r cyngor gynnal ymgynghoriad blynyddol ar drefniadau derbyn yn y flwyddyn ysgol sy'n dechrau ddwy flynedd cyn y flwyddyn ysgol y byddai'r trefniadau yn berthnasol iddi.

Darllenwch y ddogfen ymgynghori yma (pdf)

Canolfan hamdden newydd a champws Coleg Gwent

17 Rhagfyr – 29 Ionawr 2021

Mae Cyngor Casnewydd yn cynnig creu canolfan hamdden a lles newydd yn ogystal â champws newydd yng nghanol y ddinas ar gyfer Coleg Gwent. Dysgwch fwy a dweud eich dweud yma.

Ehangu Ygol Bassaleg

Daeth i ben 12 Tachwedd 2020

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn ymgynghori ar y cynnig i:

Cynyddu capasiti Ysgol Basaleg o 1,747 i 2,050 yn weithredol o fis Medi 2023.

Gorchymyn Rheoli Traffig, 5 Hydref - 30 Hydref 2020

Gorchymyn Mannau Parcio ar y Stryd ar gyfer Pobl Anabl a Dirymu 2020

Ymgynghoriad ffurfiol i gyfuno Ysgolion Meithrin Kimberley a Fairoak

Daeth i ben 11 Medi 2020

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn ymgynghori ar y cynnig i:

Gyfuno Ysgol Feithrin Kimberley ac Ysgol Feithrin Fairoak yn un ysgol ar safle presennol Ysgol Feithrin Fairoak a hynny o fis Medi 2021.

Welliannau i Barc Black Ash a Monkey Islandd

Daeth i ben 8 Ebrill 2020

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn bwriadu gwneud gwelliannau i Monkey Island a Pharc Black Ash. Dweud eich dweud.

Diolch am rannu eich barn

Dylai’n holl ymgynghoriadau fod ar gael yn Ddwyieithog, os nad ydynt dylech gysylltu â equalities@newport.gov.uk

Croesewir cyfraniadau ac ymatebion yn Gymraeg ac os ydych am fynychu digwyddiad cyhoeddus ac am ddefnyddio’r Gymraeg yna rhowch wybod i ni ymlaen llaw fel y gallwn drefnu cyfieithu ar y pryd equalities@newport.gov.uk

TRA115348 07/02/2020