Ffederasiwn Ysgolion Cynradd Gaer a Maesglas

Sefydlu Ffederasiwn Ysgolion yn ymgorffori Ysgolion Cynradd y Gaer a Maesglas

Mae cyrff llywodraethu Ysgol Gynradd Gaer ac Ysgol Gynradd Maesglas, ynghyd â Chyngor Dinas Casnewydd, gynnig i defnyddio’r pwerau a roddir iddynt dan Reoliadau Ffederasiwn Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2014 i sefydlu Partneriaeth Ysgolion Cynradd Gaer a Maesglas (y Ffederasiwn). 

Lawrlwytho’r Adroddiad i'r Aelod Cabinet dros Addysg a Sgiliau (pdf)

Lawrlwytho’r Atodlen Benderfynu gysylltiedig (pdf)

Lawrlwytho’r  Asesiad o’r Effaith ar Degwch a Chydraddoldeb(pdf)  

Ymgynghoriad

21 Mehefin 2021 – 1 Awst 2021 (Mae’r cyfnod ymgynghori bellach ar ben.)

Mae Rheoliadau Ffederasiwn Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2014 yn amlinellu’r gofyniad statudol i geisio barn rhanddeiliaid ar gynigion ffedereiddio.

At y diben hwn, diffinnir rhanddeiliaid priodol fel a ganlyn:

  • staff y ddwy ysgol
  • rhieni, gofalwyr a gwarcheidwaid disgyblion sy’n mynychu’r ddwy ysgol
  • y disgyblion sy’n mynychu’r ddwy ysgol (drwy law’r ddau gyngor ysgol)
  • undebau staff addysgu a staff cymorth sy’n cynrychioli athrawon a staff y ddwy ysgol
  • aelodau ward lleol y ddwy ysgol
  • penaethiaid pob ysgol yn ardal clwstwr Ysgol John Frost
  • Gwasanaeth Cyflawni Addysg (GCA) De-ddwyrain Cymru
  • Estyn  

Lawrlwytho’r ddogfen ymgynghori (pdf) 

Lawrlwytho’r ddogfen ymgynghori (Fersiwn hawdd ei darllen) (pdf) 

Roedd y wybodaeth hon hefyd ar gael ar wefannau Ysgol Gynradd Gaer ac Ysgol Gynradd Maesglas gyda chopïau caled ar gael i’w harchwilio yn y ddwy ysgol. 

Mae’r cyfnod ymgynghori bellach ar ben.

Roedd y broses ymgynghori yn gyfle i bobl ddysgu am y cynnig, gofyn cwestiynau a gwneud sylwadau sydd wedi'u cofnodi a’u crynhoi mewn adroddiad ar yr ymgynghoriad.

Y cynnig

Mae’r term ‘ffederasiwn’ yn disgrifio cytundeb ffurfiol a chyfreithiol lle mae’r ysgolion ynghlwm yn gweithio gyda’i gilydd mewn partneriaeth ffurfiol gan rannu’r trefniadau llywodraethiant dan un corff llywodraethu.

Bydd y cyrff llywodraethu presennol yn cael eu dirymu a’u disodli gan gorff llywodraethu newydd gyda goruchwyliaeth strategol o’r ddwy ysgol. 

Mae’r ddwy ysgol wedi gweithio ar y cyd ers mis Ebrill 2019 pan benodwyd Pennaeth profiadol Ysgol Gynradd Gaer hefyd yn Bennaeth Gweithredol Ysgol Gynradd Maesglas, ar sail dros dro yn unig i ddechrau tan fis Awst 2021. Mae'r trefniant hwn wedi bod yn llwyddiannus ac wedi cael effaith gadarnhaol ar y ddwy ysgol.  Mae hyn wedi arwain at y ddau gorff llywodraethu yn mynegi awydd i ffurfioli'r berthynas rhwng y ddwy ysgol.  Mae’r cyrff llywodraethu wedi ymgynghori â’r Cyngor ac mae pob parti’n cefnogi’r cynnig. 

Nod y Ffederasiwn yw i’r ddwy ysgol weithio mewn partneriaeth i: 

  • ddatblygu’r arfer rhagorol a rennir sy’n gwarantu profiadau ardderchog a mwy o gyfleoedd i ddisgyblion a staff
  • datblygu’r nodau cyffredin a dulliau dysgu ac addysgu adfyfyriol fydd yn sicrhau bod y ddwy gymuned yn elwa ar addysg o safon.

Bydd hyn yn sicrhau deilliannau cadarnhaol sylweddol a safonau gwell i gymunedau’r ddwy ysgol. 

Enw arfaethedig y Ffederasiwn yw Partneriaeth Ysgolion Cynradd Gaer a Maesglas.

Os caiff y cynnig ei gymeradwyo, bydd y ffederasiwn yn dechrau ar 1  Ionawr 2022.

Beth sy’n digwydd nesaf?

Ar ddiwedd y cyfnod ymgynghori, paratowyd adroddiad yn amlinellu'r sylwadau a dderbyniwyd.

Ar ddechrau tymor hydref 2021, bydd y ddau gorff llywodraethu’n penderfynu a ydynt yn awyddus i fwrw ymlaen â’r cynnig i gael cymeradwyaeth swyddogol Aelod Cabinet Cyngor Dinas Casnewydd dros Addysg a Sgiliau. 

Defnyddir gweddill tymor hydref 2021 i ddatblygu Offeryn Llywodraethu (dogfen gyfreithiol sy’n cofnodi cyfansoddiad corff llywodraethu) ar gyfer yr un corff llywodraethu, ac i ethol a phenodi llywodraethwyr fel sy’n briodol gan gynnwys cadeirydd ac is-gadeirydd y ffederasiwn. 

Byddai’r ffederasiwn yn cael ei sefydlu’n ffurfiol ac yn weithredol o 1 Ionawr 2022, pan fydd cyrff llywodraethu’r ddwy ysgol unigol yn cael eu dirymu