Gwisg Ysgol

Corff llywodraethu pob ysgol sy’n penderfynu ar y polisi ar wisg ysgol neu’r polisi ar gôd gwisg ac edrychiad disgyblion.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi Canllawiau ar gyfer Cyrff Llywodraethu ar Bolisïau Gwisg Ysgol ac Edrychiad Disgyblion i helpu cyrff llywodraethu i roi polisi ar wisg ysgol ac edrychiad disgyblion ar waith, neu newid eu polisi.

Bu Llywodraeth Cymru’n darparu cymorth ariannol tuag at gostau gwisgoedd ysgol ar gyfer disgyblion Blwyddyn 7 oedd â hawl i gael prydau ysgol am ddim.

Daeth y cynllun hwn i ben ar ddiwedd blwyddyn ariannol 2017/18.

Mae’r rhan fwyaf o Ysgolion Uwchradd Casnewydd wedi ymrwymo at ddatblygu Cynllun Ailgylchu Gwisgoedd Ysgol, wedi ei anelu’n benodol at ddisgyblion blwyddyn 6 yn pontio i flwyddyn 7.

Mae llawer o rieni'n cytuno bod plant yn tyfu'n sydyn weithiau yn yr oed hwn, gan arwain at wisgoedd ysgol nad oes fawr o ddefnydd arnyn nhw, ac y gellir eu rhoi i eraill.

Holwch am y cynllun yn eich ysgol uwchradd leol.

Grant Datblygu Disgyblion 

Mae Grant Datblygu Disgyblion (GDD) Llywodraeth Cymru yn helpu i ariannu gwisg ac offer ysgol plentyn, ynghyd ag eitemau ar gyfer gweithgareddau y tu allan i oriau ysgol, pan fydd teuluoedd ar incymau isod.

Mae arian wedi’i roi ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/21.

Pwy sy’n gymwys?

Gall disgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim wneud cais am flwyddyn ysgol Medi 2020/21 os, ym mis Medi 2020, maent yn:

  • dechrau mewn dosbarth derbyn neu flwyddyn 3 mewn ysgol gynradd a gynhelir
  • mynd i mewn i flwyddyn 7 neu flwyddyn 10 ysgolion uwchradd a gynhelir
  • yn 4 neu’n 11 oed mewn ysgolion arbennig, canolfannau adnoddau anghenion arbennig neu unedau atgyfeirio disgyblion

Mae cyllid hefyd ar gael i bob plentyn sy’n derbyn gofal o oedran ysgol gorfodol.

Mewn newid i’r trefniadau blaenorol, mae’r awdurdod lleol y mae’r plentyn sy’n derbyn gofal yn mynychu’r ysgol ynddo yn gyfrifol am ddefnyddio’r grant.

Mae disgyblion nid oes ganddynt hawl i gael arian cyhoeddus sy’n mynd i mewn i’r dosbarth derbyn neu flynyddoedd 3, 7 neu 10 ym mlwyddyn ysgol 2020-21 hefyd â hawl i gymorth o dan y cyllid hwn.

Nid oes angen i chi wneud cais am y GDD os yw eich plentyn eisoes yn cael prydau ysgol am ddim

Nid yw disgyblion sy’n derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd trefniadau diogelu trosiannol yn gymwys ar gyfer yr arian hwn.

Os ydych yn gymwys ond nad ydych wedi cyflwyno cais, dylech gyflwyno cais am brydau ysgol am ddim ar gyfer Medi 2020.

Bydd taliadau’n dechrau cael eu gwneud ym mis Awst 2020.