Cymorth synhwyraidd a chymorth cyfathrebu

Mae’r gwasanaeth cymorth synhwyraidd a chyfathrebu’n helpu plant sy’n fyddar, â nam ar y golwg, yn dioddef anawsterau cyfathrebu a rhyngweithio neu nam aml-synhwyrol.

Ar hyn o bryd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen sy’n cynnal y gwasanaeth hwn, ar ran yr awdurdodau cyfagos: Cyngor Dinas Casnewydd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a Chyngor Sir Fynwy, yn cyflogi timau o arbenigwyr i gynnig cymorth a chefnogaeth.  

Independent external review 

Following the completion of an independent external review commissioned by the WLGA of the Sensory and Communication Support Service (SenCom) (pdf) on behalf of the South East Wales Consortium, the five partner local authorities involved welcome the publication of the review. All have recognised the positive comments within the review and are committed to working together in the near future.

ComIT (Tîm Ymyrraeth Cyfathrebu) 

Gwasanaeth mewn ysgolion ydy ComIT, sy’n helpu plant a phobl ifanc 3 i 13 oed y maent wedi derbyn diagnosis anghlinigol o angen lleferydd, iaith a chyfathrebu sy’n effeithio’n ddifrifol ar ei ddysgu.

Gall ComIT weithio ag unigolion neu grwpiau o blant – does dim rhaid i blentyn feddu ar ddatganiad o Anghenion Addysgol Arbennig i ddefnyddio’r gwasanaeth. Mae’n cynnig: 

 • cyngor a gwybodaeth ar agweddau ar leferydd ac iaith;
 • atebion, adnoddau a strategaethau trwy waith unigol a grŵp;
 • cysylltu â gweithwyr proffesiynol eraill, yn cynnwys therapi lleferydd;
 • hyfforddi ar gyfer staff ysgol i greu capasiti;

Daw ceisiadau i ComIT weithio â phlentyn gan awdurdod lleol.   

E-bost: ComiT@torfaen.gov.uk

Gwasanaeth nam ar y clyw

Nod y gwasanaeth nam ar y clyw yw helpu plant a phobl ifanc a nodir bod arnynt nam ar y clyw i wireddu eu potensial a chael sgiliau byw.  

Mae’r gwasanaeth yn cynghori ysgolion ynghylch sgiliau cyfathrebu, datblygu iaith a thrin plant â nam ar y clyw ac mae’n cynnig canllaw a chymorth i’r teuluoedd.  

Mae’n bosibl y caiff plant eu hatgyfeirio gan y gwasanaeth iechyd neu gan ysgolion sy’n bryderus ynghylch dysg plentyn.  

Wedi’r atgyfeirio, bydd un o’r tîm cynghori’n cynnig ymweliad yn y cartref â rhieni ac yna’n mynd i’r ysgol i weld y disgybl a phenderfynu pa gymorth sy’n briodol.  

Gall y gwasanaeth hefyd gynnig cymorthyddion radio a systemau chwyddo sain maes pan yw’n addas. 

E-bost: his@torfaen.gov.uk

Gwasanaeth nam ar y golwg 

Mae Gwasanaeth Nam ar y Golwg Gwent (VIS) yn cynorthwyo plant a phobl ifanc y mae arnynt nam ar y golwg neu nam aml-synhwyrol i wireddu eu potensial yn eu hysgolion lleol ymhlith brodyr, chwiorydd a ffrindiau. 

Gweithredir rhaglenni cyn ysgol mewn lleoliadau cyn ysgol, yng nghanolfan VIS neu yn y cartref.    

Mae’r gwasanaeth yn croesawu ymholiadau ac atgyfeiriadau gan unrhyw un sy’n ymwneud â phlant a phobl ifanc ac y mae’n pryderu ynghylch bod arno nam ar y golwg neu ar fwy nag un synnwyr. 

Pan dderbynnir cais, bydd un o’r arbenigwyr yn y tîm yn asesu anghenion y plentyn ac yn trafod y canlyniadau â’r rhieni a chyda gweithwyr proffesiynol meddygol i weld a oes unrhyw bryderon neu anghenion ychwanegol.

Yna, penderfynir a oes angen cymorth, a bydd hyn yn amrywio yn ôl anghenion pob plentyn o gymorth wythnosol i gymorth llawn amser yn y dosbarth ar gyfer plentyn sy’n defnyddio Braille. 

Mae VIS yn cynnig: 

 • cyngor a chyngor o’r geni; 
 • grŵp wythnosol ar gyfer plant cyn oedran ysgol;
 •  cyswllt anffurfiol i rieni a gofalwyr i helpu i leddfu unigedd;
 • cyngor ar leoliadau addysgol;
 • hyfforddiant symudedd a thywysydd sy’n gweld;
 • darparu a chynnal offer arbenigol;
 • cysylltu â sefydliadau statudol a gwirfoddol eraill;
 • gosod amcan dysgu realistig a chyraeddadwy;
 • asesu cryfderau plant ac anghenion unigolion;
 • cysylltiadau ag asiantaethau eraill; 
 • cymorth ysgol i’r plentyn neu berson ifanc;
 • cyfleoedd i blant a phobl ifanc gael cysylltiad ag eraill ag anghenion tebyg;
 • chwaraeon a gweithgareddau hamdden, cynlluniau gwyliau, cerddoriaeth a digwyddiadau cymdeithasol;
 • clybiau ar ôl ysgol ac yn ystod y gwyliau;
 • dyddiau agored a chyfarfodydd â rhieni/gofalwyr;

E-bost: VIS@torfaen.gov.uk

Manylion Cyswllt

Gwasanaeth Cymorth Synhwyraidd a Chyfathrebu, Brecon House, William Brown Close, Parc Diwydiannol Llantarnam, Cwmbrân NP44 3AB.

E-bost: VIS@torfaen.gov.uk neu ffôn (01633) 648888  

TRA92463 22/10/2018